Acte necesare admitere pentru absolvenții din Republica Moldova

Candidații declarați admiși, care au depus la înscriere actele în original (nu copii legalizate; nu documente scanate), pot trimite cererea de înmatriculare prin email până la data de 28 iulie (nu mai târziu de ora 15.30).
Candidații care au transmis actele doar în format electronic sau au depus actele în copii legalizate, vor depune cererea de înmatriculare și actele în original la facultate până la data de 28 iulie (nu mai târziu de ora 15.30).

Fiecare candidat declarat admis va confirma UN SINGUR LOC de studiu!

Acte necesare la admitere 2017-2018 pentru tineri de origine etnică română din Republica Moldova

LICENȚĂ:

 1. cerere de înscriere tip;
 2. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original
  b1. pentru candidații care se înscriu și la o altă specializare în cadrul USV, la noua specializare la care dorește să se înscrie, în locul diplomei de bacalaureat va anexa o copie certificată pentru conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan, la Facultatea unde a depus documentul original);
  b2. pentru candidații care s-au înscris și la o altă instituție de învățământ superior și nu pot prezenta originalul, este necesară depunerea unei copii legalizate a diplomei de bacalaureat.
 3. foaia matricolă pentru studiile liceale, în original;
 4. diploma de licență (diploma echivalentă acesteia) sau diploma de absolvire pentru absolvenții care doresc să urmeze un al doilea domeniu / program de studii sau să se înscrie pentru continuarea studiilor, în original;
 5. foaia matricolă de la facultate sau suplimentul de la diploma de licență, în original, absolvenții care doresc să urmeze un al doilea program de studii;
 6. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de naștere (certificarea se face după original de către decan sau un  membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
 7. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie, dacă este cazul (certificarea se face după original de către decan sau un  membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
 8. adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează un al doilea program de studii, cu precizarea numărului de semestre finanțate de la buget);
 9. adeverință medicală tip care să permită accesul în colectivitate. Adeverințele care nu au consemnate eventuale tulburări în starea de sănătate pot fi depuse de candidați la dosarul de înscriere fără viza Cabinetului Medical Studențesc, cu excepția candidaților care se înscriu la Facultatea de Educație Fizică și Sport, programul de studii Educație Fizică și Sport *
 10. cartea de identitate/pașaport (primele 3 pagini) – copie;
 11. 2 fotografii de 3 x 4 cm;
 12. procură notarială, în cazul în care înscrierea se face de către o altă persoană, în numele candidatului.

* Suplimentar pentru candidații de la Facultatea de Educație Fizică și Sport:

 1. adeverință medicală tip eliberată de medicul de familie cu mențiunea „Clinic sănătos. Apt pentru înscrierea la facultate”;
 2. electrocardiograma (ECG) efectuată și interpretată la un medic specialist cardiolog care să specifice „ECG (sau EKG) normală”.
 3. adeverința de la medicul de familie va fi adusă la Cabinetul medical studențesc nr. 1 (situat în incinta Căminului studențesc nr. 1) împreună cu actele medicale menționate mai sus și va fi vizată de medic cu mențiunea „Apt pentru examen de admitere la Facultatea de Educație Fizică și Sport”.

Centre de înscriere
Pentru tineri de origine etnică română din Republica Moldova, documentele pentru înscriere se vor depune la USV (vezi Calendarul admiterii), dar și la centrele de înscriere din or. Sîngerei (Liceul „Mihai Eminescu”, Str. Independenței nr.109), în zilele de 17-18 iulie 2017, și în municipiul Chișinău (Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare”, str. Florilor nr.4), în zilele de 19-20 iulie 2017.
În zilele de 17-20 iulie 2017, membrii comisiei de înscriere vor putea fi contactați la numărul de telefon 060256149.

 

Dosarele scanate vor fi trimise pe adresa de email admiteresuceava@usv.ro

 

MASTERAT:

 1. cerere de înscriere tip;
 2. diploma de bacalaureat în original;
 3. diploma de absolvire a studiilor universitare de licență    (ciclul I) sau a studiilor de lungă durată, după caz, ori adeverința de absolvire (pentru promoția  absolventă în anul concursului) – în original și o copie a diplomei certificată pentru conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către decan sau un  membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
  c1. pentru candidații care se înscriu și la o altă specializare în cadrul USV, la noua specializare la care dorește să se înscrie, în locul diplomei de absolvire a studiilor universitare de licență sau a studiilor de lungă durată/adeverinței de absolvire va anexa o copie certificată pentru conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan la facultatea unde a depus originalul);
  c2. pentru candidații care s-au înscris și la o altă instituție de învățământ superior și nu pot prezenta originalul, este necesară depunerea unei copii legalizate a diplomei de finalizare a studiilor universitare de licență.
 4. copie certificată pentru conformitate cu originalul a foii matricole/suplimentului la diplomă pentru studiile universitare de licență / lungă durată (certificarea se face după original de către decan sau un  membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
 5. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de naștere (certificarea se face după original de către decan sau un  membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);;
 6. cartea de identitate/pașaport  (primele 3 pagini)– copie;
 7. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie, dacă este cazul (certificarea se face după original de către decan sau un  membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
 8. adeverință medicală tip care să permită accesul în colectivitate. Adeverințele care nu au consemnate eventuale tulburări în starea de sănătate pot fi depuse de candidați la dosarul de înscriere fără viza Cabinetului Medical Studențesc;
 9. 2 fotografii de 3 x 4 cm;
 10. procură notarială, în cazul în care înscrierea se face de către o altă persoană, în numele candidatului.

Centre de înscriere
Pentru tineri de origine etnică română din Republica Moldova, documentele pentru înscriere se vor depune la USV (vezi Calendarul admiterii), dar și la centrele de înscriere din or. Sîngerei (Liceul „Mihai Eminescu”, Str. Independenței nr.109), în zilele de 17-18 iulie 2017, și în municipiul Chișinău (Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare”, str. Florilor nr.4), în zilele de 19-20 iulie 2017.
În zilele de 17-20 iulie 2017, membrii comisiei de înscriere vor putea fi contactați la numărul de telefon 060256149.

Candidații sunt scutiți de la plata taxei de înscriere și taxei de înmatriculare.
Dosarele scanate vor fi trimise pe adresa de email admiteresuceava@usv.ro