Acte necesare la admitere 2020


LICENŢĂ:

 1. cerere de înscriere tip;
 2. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original, sau adeverinţă (pentru promoţia  absolventă în anul concursului) în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat;
  b1. pentru candidaţii care se înscriu şi la o altă specializare în cadrul USV, la noua specializare la care dorește să se înscrie, în locul diplomei de bacalaureat/adeverinței de absolvire va anexa o copie certificată pentru conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan, la Facultatea unde a depus documentul original);
  b2. pentru candidații care s-au înscris și la o altă instituție de învățământ superior și nu pot prezenta originalul, este necesară depunerea unei copii legalizate a diplomei de bacalaureat.
 3. foaia matricolă pentru studiile liceale, în original;
 4. diploma de licenţă (diploma echivalentă acesteia) sau diploma de absolvire pentru absolvenţii care doresc să urmeze un al doilea domeniu / program de studii sau să se înscrie pentru continuarea studiilor, în original;
 5. foaia matricolă de la facultate sau suplimentul de la diploma de licenţă, în original, absolvenţii care doresc să urmeze un al doilea program de studii;
 6. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de naştere (certificarea se face după original de către decan sau un  membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
 7. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie, dacă este cazul (certificarea se face după original de către decan sau un  membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
 8. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează un al doilea program de studii, cu precizarea numărului de semestre finanţate de la buget);
 9. adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie sau cabinetele medicale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar şi vizată de cabinetul medical al universităţii, dacă este cazul. Adeverinţele care nu au consemnate eventuale tulburări în starea de sănătate pot fi depuse de candidaţi la dosarul de înscriere fără viza Cabinetului Medical Studenţesc, cu excepţia candidaţilor care se înscriu la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, programul de studii Educaţie Fizică şi Sport (a se vedea punctul 5.4.4 din Regulamentul de admitere).
 10. cartea de identitate/pașaport – copie;
 11. chitanţa de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universităţii) sau acte doveditoare pentru scutirea de taxă (unde este cazul);
 12. 2 fotografii de 3 x 4 cm;
 13. dacă este cazul, documentul în original care atestă distincţia obţinută la faza naţională sau internaţională a unor olimpiade şcolare; Certificatul de agrementare eliberat de USV în urma concursului „Student pentru 1 zi”; Adeverinţă de la federaţia de specialitate din care să rezulte că este campion naţional, european, mondial sau olimpic (pentru candidaţii care se înscriu la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport);
 14. procură notarială, în cazul în care înscrierea se face de către o altă persoană, în numele candidatului.

 

Suplimentar pentru candidaţii de la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport și de la Specializarea Poliție locală (Facultatea de Drept și Științe Administrative):

 1. adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie cu menţiunea „Clinic sănătos. Apt pentru înscrierea la facultate”;
 2. electrocardiograma (ECG) efectuată şi interpretată la un medic specialist cardiolog care să specifice „ECG (sau EKG) normală”.
 3. adeverinţa de la medicul de familie va fi adusă la Cabinetul medical studenţesc nr. 1 (situat în incinta Căminului studenţesc nr. 1) împreună cu actele medicale menţionate mai sus şi va fi vizată de medic cu menţiunea „Apt pentru examen de admitere la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport”, respectiv „Apt pentru examen de admitere la Specializarea Poliție locală (Facultatea de Drept și Științe Administrative)”.

MASTERAT:

 1. cerere de înscriere tip;
 2. diploma de bacalaureat în original;
 3. diploma de absolvire a studiilor universitare de licenţă    (ciclul I) sau a studiilor de lungă durată, după caz, ori adeverinţa de absolvire (pentru promoţia  absolventă în anul concursului) – în original şi o copie a diplomei certificată pentru conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către decan sau un  membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
  c1. pentru candidaţii care se înscriu şi la o altă specializare în cadrul USV, la noua specializare la care dorește să se înscrie, în locul diplomei de absolvire a studiilor universitare de licență sau a studiilor de lungă durată/adeverinței de absolvire va anexa o copie certificată pentru conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan la facultatea unde a depus originalul);
  c2. pentru candidații care s-au înscris și la o altă instituție de învățământ superior și nu pot prezenta originalul, este necesară depunerea unei copii legalizate a diplomei de finalizare a studiilor universitare de licență.
 4. copie certificată pentru conformitate cu originalul a foii matricole/suplimentului la diplomă pentru studiile universitare de licenţă / lungă durată (certificarea se face după original de către decan sau un  membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
 5. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de naştere (certificarea se face după original de către decan sau un  membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);;
 6. cartea de identitate/pașaport – copie;
 7. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie, dacă este cazul (certificarea se face după original de către decan sau un  membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
 8. adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie sau cabinetele medicale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar şi vizată de cabinetul medical al universităţii, dacă este cazul. Adeverinţele care nu au consemnate eventuale tulburări în starea de sănătate pot fi depuse de candidaţi la dosarul de înscriere fără viza Cabinetului Medical Studenţesc;
 9. 2 fotografii de 3 x 4 cm;
 10. chitanţa de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universităţii);
 11. procură notarială, în cazul în care înscrierea se face de către o altă persoană, în numele candidatului.

DOCTORAT:

 1. cerere de înscriere tip;
 2. diploma de bacalaureat în original;
 3. diploma de licenţă sau echivalentul acesteia, cu anexele corespunzătoare (inclusiv foaia matricolă) în original;
 4. diploma de studii universitare de masterat cu anexa corespunzătoare (foaia matricolă) în original sau adeverinţa de absolvire (pentru promoţia  absolventă în anul concursului) – în original
 5. curriculum vitae;
 6. lista lucrărilor publicate;
 7. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de naştere (certificarea se face după original de către directorul IOSUD sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către directorul IOSUD);
 8. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie, dacă este cazul (certificarea se face după original de către directorul IOSUD sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către directorul IOSUD);;
 9. certificatul de competenţă lingvistică USV / internaţională (DALF, TOEFL, ZD, DELE);
 10. cartea de identitate/pașaport – copie;
 11. chitanţă de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universităţii);
 12. procură notarială, în cazul în care înscrierea se face de către o altă persoană, în numele candidatului.

CONVERSIE PROFESIONALĂ:

 1. cerere de înscriere tip;
 2. diplomă de bacalaureat, în original;
 3. diploma de absolvire a studiilor universitare de licenţă (ciclul I) sau a studiilor de lungă durată, după caz, ori adeverinţa de absolvire (pentru promoţia absolventă în anul concursului; adeverinţa trebuie să conţină media anilor de studiu) – în original şi pentru diplomă o copie certificată pentru conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către decan sau un  membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
 4. foaia matricolă / suplimentul la diplomă, în original;
 5. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de naştere (certificarea se face după original de către decan sau un  membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
 6. cartea de identitate/pașaport – copie; copie după buletinul de identitate;
 7. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie, dacă este cazul (certificarea se face după original de către decan sau un  membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
 8. adeverinţă din care să rezulte calitatea de cadru didactic în învăţământul preuniversitar;
 9. adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie sau cabinetele medicale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar şi vizată de cabinetul medical al universităţii, dacă este cazul. Adeverinţele care nu au consemnate eventuale tulburări în starea de sănătate pot fi depuse de candidaţi la dosarul de înscriere fără viza Cabinetului Medical Studenţesc; 
 10. 2 fotografii de 3 x 4 cm;
 11. chitanţă de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universităţii).