Criterii Specifice Admitere 2017 – Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor

I. PROGRAME DE STUDII ACTIVATE, CU SPECIFICAREA NUMĂRULUI DE LOCURI SCOASE LA CONCURS PENTRU ADMITEREA 2017

 

I.1. STUDII UNIVERSITARE de LICENŢĂ – ingineri – ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ – 4 ani
(inclusiv pentru a doua facultate sau pentru continuarea studiilor)

În anul 2017 Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor organizează admitere pentru şase domenii de licență cărora le corespund şase programe de studii, învăţământ cu frecvenţă (IF), cu durata de 4 ani: STUDII UNIVERSITARE de LICENŢĂ

 • Numărul de locuri este orientativ, până la aprobarea prin HG a cifrei de școlarizare și distribuirea prin OM a locurilor bugetate pe universități.
 • Pentru  anul  I de studii, la toate programele de studii de licență cu exceptia programului Calculatoare se pot acorda burse speciale, reprezentând 75%, 50%, 25% din taxa de şcolarizare, primilor 3 studenţi cu taxă care au depus la dosar diploma de bacalaureat (sau o diplomă echivalentă acesteia) în original, sau adeverinţă în original (pentru promoţia 2017 dacă liceul nu a eliberat diplome de bacalaureat până la data înmatriculării) şi care nu au mai efectuat fără taxă 4 ani de studii de licenţă.
 • Taxa de studiu este de 3.300 lei/an pentru programul Calculatoare și 2.950 lei/an pentru celelalte programe de studii de licență.
 • Se vor acorda burse de ajutor social candidaților care îndeplinesc criteriile de acordare a burselor, din fondurile alocate cu această destinație de MEN, din proiectele europene cu finanțare nerambursabilă și din alte surse extrabugetare.

 

I.2. STUDII UNIVERSITARE de MASTERAT – ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ – 2 ani

În anul 2017 Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor organizează examen de admitere pentru 4 programe de studii universitare de masterat, învăţământ cu frecvenţă (IF), cu durata de 2 ani: STUDII UNIVERSITARE de MASTERAT

 • Numărul de locuri este orientativ, până la aprobarea prin HG a cifrei de școlarizare și distribuirea prin OM a locurilor bugetate pe universități.
 • Taxa de studiu este de 3.000 lei/an pentru toate programele de studii de masterat.
 • Se vor asigura burse de ajutor social candidaților care îndeplinesc criteriile de acordare a burselor, din fondurile alocate cu această destinație de MEN, din proiectele europene cu finanțare nerambursabilă și din alte surse extrabugetare.

 

 

I.3. PROGRAM DE CONVERSIE PROFESIONALĂ – ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ – 2 ani

În anul 2017 Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor organizează concurs de admitere, pe bază de dosar, pentru un program de conversie profesională, învățământ cu frecvență (IF), cu durata de 2 ani, cu taxă, enumerat mai jos: PROGRAM DE CONVERSIE PROFESIONALĂ

 • Taxa de studiu este de 2.950 lei/an

 II. PROBE DE CONCURS

II.1. STUDII UNIVERSITARE de lICENŢă – ingineri – ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ – 4 ani
(inclusiv pentru a doua facultate sau pentru continuarea studiilor)

Media de admitere se calculează pentru toate domeniile de licență astfel:
Medie =  N1 x 0.8  + N2 x 0.2
unde
N1 – Media Examenului de Bacalaureat
N2 – Nota cea mai mare obținută la probele scrise ale Examenului de Bacalaureat

Pentru a fi declarați admiși candidații trebuie să promoveze și Proba de testare a cunoştinţelor și a capacităților cognitive care constă în verificarea abilităților și cunoștințelor de utilizare a calculatorului. În cadrul acestei probe se va solicita candidatului editarea pe calculator a fișei personale de concurs cu ocazia înscrierii sale la concursul de admitere.
În urma verificării fișei editate, doi membri ai comisiei de admitere prezenți în sală, vor finaliza testul de verificare a cunoştinţelor și a capacităţilor cognitive printr-un calificativ de tip admis/respins înscris în fișa candidatului.
În situațiile în care cei doi membri acordă calificative diferite, secretarul comisiei de admitere va acorda și el un calificativ, calificativul final fiind cel majoritar.

Criterii de departajare, la medii de admitere egale:

 • media generală de la Examenul de Bacalaureat
 • media probei Matematică de la Examenul de Bacalaureat
 • rezultatul probei de evaluare a competențelor digitale, de la Examenul de Bacalaureat
Criterii specifice de admitere pentru etnicii români, absolvenți cu diplomă de bacalaureat din Republica Moldova
Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să promoveze o Probă care constă în editarea pe calculator a fișei personale de concurs cu ocazia înscrierii sale la concursul de admitere.
Accesul la formular va fi posibil printr-un link din pagina web a admiterii FIESC
http://www.eed.usv.ro/fiesc/html/admitere.html
Link-ul va fi activ numai în perioada de înscriere: 10 – 25 iulie și 6 – 14 septembrie 2017.

 

II.2. STUDII UNIVERSITARE de MASTERAT – ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ – 2 ani

Media de admitere  se calculează cu formula
Medie =  N1 x 0.3  + N2 x 0.7
unde:
N1 – media Examenului de Diplomă/Licenţă
N2 – nota obţinută la interviul pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive din tematica specifică fiecărui masterat (Anexă).
Nota N2 se calculează ca medie aritmetică a notelor acordate de membrii comisiei.

Criterii de departajare la medii de admitere egale:

 1. nota obţinută la interviul pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive din tematica specifică fiecărui masterat
 2. media generală ponderată a anilor de studiu, studii universitare de licență
Criterii specifice de admitere pentru etnicii români, absolvenți cu diplomă de licență din Republica Moldova
Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să promoveze Interviul pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive din tematica specifică fiecărui masterat. Interviul se poate susține prin Skype (USV Admitere_FIESC) în zilele de 24-25 iulie 2017, între orele 09.00-16.00.
Tematicile de interviu pot fi consultate la adresa: http://www.eed.usv.ro/fiesc/eed_files/admitere/2016/tematica_interviu_masterat.pdf

 

II.3. PROGRAM DE CONVERSIE PROFESIONALĂ – ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ – 2 ani

Concursul de admitere pentru acest program de conversie profesională este pe bază de dosar.
Media de admitere este media Examenului de diplomă/ licenţă.

Criterii de departajare la medii de admitere egale:

 • media anilor de studii de la facultate;
 • cea mai mare notă obținută la disciplinele de informatică din programul de studiu

 

III. CALENDARUL ADMITERII

SESIUNEA IULIE 2017


Nr.
crt.

Activitatea

Data

1.

Înscriere

10 – 21 iulie, fără sâmbătă și duminică

2.

Afişare rezultate

21 iulie

3.

Depunere contestaţii

22 iulie, orele 08.00 – 12.00

4.

Afişare rezultate după contestaţii

24 iulie

5.

Înmatriculări 

24 – 28 iulie

6.

Afişare rezultate finale

28 iulie

Înmatriculări provizoriise pot efectua și în perioada de înscriere.

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017


Nr.
crt.

Activitatea

Data

1.

Înscriere

6 – 14 septembrie, fără sâmbătă și duminică

2.

Afişare rezultate

14 septembrie

3.

Depunere contestaţii

15 septembrie, orele 08.00-12.00

4.

Afişare rezultate după contestaţii

15 septembrie

5.

Înmatriculări 

6 – 20 septembrie

6.

Afişare rezultate finale

20 septembrie

Înmatriculări provizoriise pot efectua și în perioada de înscriere.

IV. TAXE ADMITERE

IV.1. STUDII UNIVERSITARE de lICENŢă – ingineri – ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ – 4 ani
(inclusiv pentru a doua facultate sau pentru continuarea studiilor)

 • Taxa de înscriere125 lei pentru maximum 3 programe de studiu. Pentru fiecareprogram de studiu suplimentar se adaugă câte 75 de lei.
 • Taxa de înmatriculare125 lei. Pentru candidatii cu Certificat de participare la concursul “Student pentru o zi” in anul curent – 50 lei.
 • Cei înmatriculați pe locuri cu taxă vor achita și un avans din taxa de studiu350 lei.

 

IV.2. STUDII UNIVERSITARE de MASTERAT – ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ – 2 ani

 • Taxa de înscriere125 lei pentru maximum 2 programe de studiu. Pentru fiecareprogram de studiu suplimentar se adaugă câte 25 de lei.
 • Taxa de înmatriculare – 125 lei
 • Cei înmatriculați pe locuri cu taxă vor achita și un avans din taxa de studiu350 lei.

 

IV.3. PROGRAM DE CONVERSIE PROFESIONALĂ – ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ – 2 ani

 • Taxa de înscriere125 lei
 • Taxa de înmatriculare – 125 lei
 • Avans din taxa de studiu – 350 lei achitat la înmatriculare.

 

V. ALTE ELEMENTE SPECIFICE

 • Un candidat poate concura la unul sau mai multe domenii de licenţă/masterat.  La înscrierea pentru admiterea în FIESC se depune un singur dosar pentru toate opțiunile exprimate.
 • Completarea fișei de înscriere poate fi făcută și online.
 • Calitatea de student se obține doar prin înmatriculare.
 • În urma analizării rezultatului înmatriculărilor Consiliul Facultății propune activarea programelor de studii.

 

VI. ANEXĂ

Tematicile prezentării orale din cadrul interviului pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive la admiterea la masterat

Programul universitar de masterat: TEHNICI AVANSATE ÎN MAŞINI ŞI ACŢIONĂRI ELECTRICE
Prezentarea orală a unui subiect, a unei teme, a unui proiect la care a participat sau prezentarea rezultatelor obtinute la un examen sau a unor rezultate deosebite in activitatea profesionala sau la cursuri de perfectionare la care a participat sau prezentarea unei lucrari sustinute la o manifestare stiintifica studenteasca.
Tematica abordata trebuie sa fie intr-unul dintre următoarele domenii: sisteme de actionare electrica, masini electrice, convertoare statice, electrotehnica, electronica, automatica, informatica, matematica, robotica, energetica, inginerie economica in domeniul electric, electronic sau energetic.
Programul universitar de masterat:  SISTEME MODERNE PENTRU CONDUCEREA
PROCESELOR ENERGETICE

Prezentarea orală a unui subiect, a unei teme, a unui proiect la care a participat, sau a rezultatelor obtinute la un examen. Rezultate deosebite in activitatea profesionala, sau la cursuri de perfectionare la care a participat. Prezentarea unei lucrari sustinute la o manifestare stiintifica studenteasca.
Subiectul la alegere se încadrează într-unul din următoarele domenii: producerea energiei electrice si termice, transportul si distributia  energiei electrice si termice, centrale si statii, surse regenerabile de energie, sisteme de izolatie,  conducerea proceselor energetice, automatizari si protectii, masurari industriale, achizitii de date, inginerie economică în domeniul electric, electronic sau energetic, statistica si drept energetic, piata de energie, audit energetic.

Programul universitar de masterat: REȚELE DE CALCULATOARE ȘI COMUNICAȚII
Prezentarea orală a unui subiect la alegere care se încadrează într-unul din următoarele domenii: calculatoare, informatică, automatizari, electronică, electrotehnica, energetica, inginerie economică în domeniul electric, electronic sau energetic.
Programul universitar de masterat: ŞTIINŢA ŞI INGINERIA CALCULATOARELOR
Prezentarea orală a unui subiect la alegere care se încadrează într-unul din următoarele domenii: calculatoare, informatică, automatizari, electronică, electrotehnica, energetica, inginerie economică în domeniul electric, electronic sau energetic.