Criterii Specifice Admitere 2017 – Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică și Management

I.  ADMITEREA ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
A ABSOLVENŢILOR DE LICEU

Art. 1. Organizarea admiterii

            În anul 2017 Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management organizează admitere pentru trei domenii de licenţă cărora le corespund trei programe de studii: STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

 

                       

IMPORTANT:

            (1) Pentru programele de studii de licenţă, numărul de locuri este orientativ, până la aprobarea prin HG a cifrei de şcolarizare şi distribuirea prin OM a locurilor bugetate pe universităţi.

            (2) Pentru anul I de studiu, la fiecare program de studii de licenţă, primilor 3 studenţi cu taxă, pentru prima facultate, li se acordă burse speciale reprezentând 75%, 50%, 25% din taxa de şcolarizare.

            (3) Se vor asigura burse sociale candidaţilor care îndeplinesc criteriile de acordare a burselor, din fondurile alocate cu această destinaţie de MENCS şi din proiectele europene cu finanţare nerambursabilă.

            (4) Un candidat se poate înscrie la admitere la Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management la mai multe programe de studii de licenţă.
Candidaţii vor completa OPŢIUNILE în fişa de înscriere, în ordinea preferinţelor (la Opţiunea 1 se va trece domeniul/programul de studii dorit în mod special ş.a.m.d.). Completarea listei de opţiuni se va face de către candidat în prezenţa coordonatorilor din sala de admitere. Aceştia, împreună cu candidatul, vor semna fişa de înscriere.

            (5) Taxe de admitere 2017 / Taxa de şcolarizare

 • Taxa de înscriere la admitere este de 125 lei, indiferent de numărul de programe de licenţă la care se înscrie candidatul;
 • Taxa de înmatriculare în anul I este de 125 lei;
 • Taxa de şcolarizare în anul universitar 2017/2018 pentru toate programele de studii universitare de licenţă este de 2850 lei.

                                           

Art. 2.  PROBE DE CONCURS

 (1) Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management organizează examen de admitere pentru admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă, care constă în două probe:
Proba 1 nota cea mai mare obţinută la probele scrise ale examenului de bacalaureat;
Proba 2 – a doua notă, în ordine descrescătoare, dintre notele obţinute la probele scrise ale examenului de bacalaureat;

            (2) Media generală de admitere se calculează cu următoarea formulă:

Madmitere = (0,5 x M1) + (0,5 x M2)
         

                        M1 = nota de la proba 1
                        M2 = nota de la proba 2
(3) Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să promoveze și Proba de testare a cunoştinţelor și a capacităților cognitive.
Testul este verificat de doi membri ai comisiei de admitere prezenți în sala de înscriere care vor acorda calificativul de tip admis/respins înscris în fișa candidatului.

            (4) Criterii de departajare
La medii egale pentru ultimii admişi, criteriile de departajare vor fi, în ordine:

 • nota de la Proba 1 a examenului de admitere
 • nota de la Proba 2 a examenului de admitere
Criterii specifice de admitere pentru etnicii români, absolvenți cu diplomă de bacalaureat din Republica Moldova

Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să promoveze Interviul de testare a cunoștințelor și capacităților cognitive, probă finalizată cu Admis/Respins. Interviul va fi susținut în zilele de 24-25 iulie 2017, între orele 09.00-16.00, în fața comisiei de admitere, prezentă în sala de înscriere, prin intermediul Skype (admitere_mecanica_usv) sau Facebook (pagina oficială a facultății: https://www.facebook.com/FIM.Suceava/)

Comisia va acorda calificativul de tip Admis/Respins înscris în fișa candidatului.

 

II.  ADMITEREA LA  STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
           
            Art. 3.  Organizarea admiterii

            În anul 2017 Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management organizează admitere la trei programe de studii universitare de master: STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

                       

IMPORTANT:

            (1) Pentru programele de studii de master, numărul de locuri este orientativ, până la aprobarea prin HG a cifrei de şcolarizare şi distribuirea prin OM a locurilor bugetate pe universităţi.

            (2) Se vor asigura burse sociale candidaţilor care îndeplinesc criteriile de acordare a burselor, din fondurile alocate cu această destinaţie de MENCS şi din proiectele europene cu finanţare nerambursabilă.

            (3) Un candidat se poate înscrie la admitere la Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management la mai multe programe de studii de master.
                                                Candidaţii vor completa OPŢIUNILE în fişa de înscriere, în ordinea preferinţelor (la Opţiunea 1 se va trece programul de studii dorit în mod special ş.a.m.d.). Completarea listei de opţiuni se va face de către candidat în prezenţa coordonatorilor din sala de admitere. Aceştia, împreună cu candidatul, vor semna fişa de înscriere.

            (4) Taxe de admitere 2017 / Taxa de şcolarizare

 • Taxa de înscriere la admitere este de 125 lei, indiferent de numărul de programe de master la care se înscrie candidatul;
 • Taxa de înmatriculare în anul I este de 125 lei;
 • Taxa de şcolarizare în anul universitar 2017/2018, pentru toate programele de studii universitare de master este de 3000 lei.

            Art. 4. PROBE DE CONCURS

(1) Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management organizează examen de admitere pentru admiterea în ciclul de studii universitare de master, care constă în două probe:

           Proba 1 media de la examenul de licenţă/diplomă
           Proba 2 – interviu pentru testarea cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive
(2) Proba 2 – constă în susţinerea unui interviu pentru testarea cunoştinţelor de bază dobândite în facultate şi a capacităţilor cognitive.
Susţinerea Probei 2 se face în ziua înscrierii candidatului, în perioadele de înscriere din sesiunile iulie, respectiv septembrie 2017.

            (3) Media generală de admitere se calculează cu următoarea formulă:

 

Madmitere = (0,5 x M1) + (0,5 x M2)

 
                        unde:   M1 = media de la examenul de licenţă/diplomă
                                    M2 = media obţinută la interviul pentru testarea cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive

            (4) Criterii de departajare

La medii egale pentru ultimii admişi, criteriile de departajare vor fi, în ordine:

 • media de la examenul de licenţă/diplomă
 • nota obţinută la prezentarea şi susţinerea proiectului de diplomă/licenţă
Criterii specifice de admitere pentru etnicii români, absolvenți cu diplomă de licență din Republica Moldova

Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să promoveze Interviul de testare a cunoștințelor și capacităților cognitive. Interviul va fi sustinut în zilele de 24-25 iulie 2017, intre orele 09.00-16.00, în fața comisiei de admitere, prezentă în sala de înscriere, prin intermediul Skype (admitere_mecanica_usv) sau Facebook (pagina oficială a facultății: https://www.facebook.com/FIM.Suceava/

 

III. Înscrierea şi înmatricularea candidaţilor la studii universitare de licenţă şi master

            Candidaţii la admitere vor lua la cunoştinţă, sub semnătură, că pot fi repartizaţi la alt program de studii decât cel la care s-au înmatriculat iniţial (în funcţie de opţiunile lor de pe fişa de înscriere şi în limita locurilor disponibile), dacă nu se constituie formaţie cu număr minim de studenţi, impus prin Hotărârea Senatului USV, pe fiecare program de studii.

 

IV. CONDIŢII DE ACORDARE A BURSEI ÎN SEMESTRUL I, 2017/2018

Media de admitere constituie medie de acordare a bursei de studiu, în semestrul I, 2017/2018, pentru studenţii admişi în anul I, la studii universitare de licenţă şi master.

 

V. ADMITEREA LA PROGRAMUL DE CONVERSIE PROFESIONALĂ – ÎF, 2 ani

Art. 1. Organizarea admiterii

            În anul 2017 Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management organizează concurs de admitere, pe bază de dosar, pentru un program de conversie profesională, învăţământ cu frecvenţă, cu durata studiilor de 2 ani, cu taxă, prezentat mai jos: PROGRAMUL DE CONVERSIE PROFESIONALĂ

 

                       
Art. 2.  PROBE DE CONCURS

  (1) Concursul de admitere pentru acest program de conversie profesională este pe bază de dosar.

(2) Media de admitere este media Examenului de diplomă/licenţă.

(3) Criterii de departajare

            La medii de admitere egale criteriul de departajare va fi:

 • media anilor de studii de la facultate

(4) Taxe de admitere 2017 / Taxa de şcolarizare

 • Taxa de înscriere la admitere este de 125 lei;
 • Taxa de înmatriculare în anul I este de 125 lei;
 • Taxa de şcolarizare în anul universitar 2017/2018, pentru programul de conversie profesională este de 2950 lei.

 

VI. CALENDARUL DE ADMITERE pentru ciclurile de studii universitare de licenţă, master şi conversie profesională

SESIUNEA IULIE 2017


Nr.
crt.

Activitatea

Data

1.

Înscriere

10 – 21 iulie, fără sâmbătă și duminică

2.

Afişare rezultate

21 iulie

3.

Depunere contestaţii

22 iulie, orele 08.00 – 12.00

4.

Afişare rezultate după contestaţii

24 iulie

5.

Înmatriculări   

24 – 28 iulie

6.

Afişare rezultate finale

28 iulie

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017


Nr.
crt.

Activitatea

Data

1.

Înscriere

6 – 14 septembrie, fără sâmbătă și duminică

2.

Afişare rezultate

14 septembrie

3.

Depunere contestaţii

15 septembrie, orele 08.00-12.00

4.

Afişare rezultate după contestaţii

15 septembrie

5.

Înmatriculări   

18 – 20 septembrie

6.

Afişare rezultate finale

20 septembrie