Criterii Specifice Admitere 2017 – Facultatea de Științe ale Educației

I. Studii UNIVERSITARE de licenţă (3 ani, IF)

* Se vor asigura burse sociale candidaţilor care îndeplinesc criteriile de acordare a burselor, din fondurile alocate cu această destinaţie de MENCS şi din proiectele europene cu finanţare nerambursabilă.

 

  I.1. PROBE DE CONCURS:

Admiterea la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei – studii universitare de licenţă  constă în:

Etapa I:              
Probă eliminatorie de testare a cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive şi a aptitudinilor vocaţionale, notată cu admis/respins

Etapa a II-a: 
Formula de calcul a mediei de admitere este următoarea: (A+B)/2

unde:    A = media generală la Bacalaureat;
B = nota la bacalaureat de la disciplina Limba şi Literatura Română (scris).

Notă: Pentru proba eliminatorie de testare a cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive şi a aptitudinilor vocaţionale, notată cu admis/respins (desen, muzică, dicţie) nu este necesară consultarea niciunei bibliografii.

Criterii specifice de admitere pentru etnicii români, absolvenți cu diplomă de bacalaureat din Republica Moldova
Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să promoveze Proba eliminatorie de testare a cunoștințelor și capacităților cognitive și a aptitudinilor vocaționale, notată cu Admis/Respins (desen, muzică, dicție). Proba se va derula în zilele de 24 – 25 iulie, într-un interval orar specificat ulterior, utilizând tehnologia SKYPE sau FACEBOOK (https://ro-ro.facebook.com/FSED.USV/ ), în fața comisiei de admitere.
Proba va presupune următoarele cerințe:
– Completarea unui scurt chestionar
– Citirea unui text literar la prima vedere;
– Interpretarea unui cântec din repertoriul copiilor
– Realizarea unui desen la indicațiile comisiei.

Pentru prezentarea la proba eliminatorie nu este necesară consultarea niciunei bibliografii.
  I.2. CRITERII DE DEPARTAJARE:

La medii egale pentru ultimul admis, criteriile de departajare vor fi:

 • Media generală la examenul de bacalaureat
 • Nota la bacalaureat de la disciplina Limba şi Literatura Română (scris)

II.STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – continuarea studiilor  (1 an, IF)

II.1. PROBE DE CONCURS:

Admiterea la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, studii universitare de licenţă  – continuarea studiilor constă în:

Etapa I:
Interviu privind testarea cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive notat cu admis/respins

 
Etapa a II-a:
Media de admitere este media de la examenul absolvire colegiu.
  II.2. CRITERII DE DEPARTAJARE:

La medii egale pentru ultimul admis, criteriile de departajare vor fi:

 • Media generală la examenul de bacalaureat
 • Nota la bacalaureat de la disciplina Limba şi Literatura Română (scris)
 

III. CONVERSIE PROFESIONALĂ (2 ani, IF)

 

III.1. PROBE DE CONCURS:

Admiterea la Programul de conversie profesională – specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR constă în:

Etapa I:              
Probă eliminatorie de testare a cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive şi a aptitudinilor vocaţionale, notată cu admis/respins
Etapa a II-a: 
Media de admitere este media examenului de diplomă/licenţă.

III.2. CRITERII DE DEPARTAJARE:

La medii egale pentru ultimul admis, criteriile de departajare vor fi:

 • Media generală la examenul de bacalaureat
 • Nota la bacalaureat de la disciplina Limba şi Literatura Română (scris)

IV. STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT  (2 ani, IF)

*Se vor asigura burse sociale candidaţilor care îndeplinesc criteriile de acordare a burselor, din fondurile alocate cu această destinaţie de MENCS şi din proiectele europene cu finanţare nerambursabilă.

 

IV.1. PROBE DE CONCURS:

Admiterea la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei – studii universitare de masterat  constă în:

Etapa I:              
Interviu privind testarea cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive notat cu admis/respins
Etapa a II-a: 
Media de admitere este media examenului de diplomă/licenţă.

Criterii specifice de admitere pentru etnicii români, absolvenți cu diplomă de licență din Republica Moldova
Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să promoveze Proba eliminatorie de testare a cunoștințelor și capacităților cognitive, notată cu Admis/Respins. Proba se va derula în zilele de 24 – 25 iulie, într-un interval orar specificat ulterior, utilizând tehnologia SKYPE sau FACEBOOK (https://ro-ro.facebook.com/FSED.USV/ ), în fața comisiei de admitere.
Pentru prezentarea la proba eliminatorie nu este necesară consultarea niciunei bibliografii.

IV.2. CRITERII DE DEPARTAJARE:

La medii egale pentru ultimul admis, criteriile de departajare vor fi:

 • Media generală la examenul de bacalaureat
 • Nota la bacalaureat de la disciplina Limba şi Literatura Română (scris)
 • La admiterea în ciclul de studii universitare de masterat pot candida absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă (cf. Lg 288/2004), precum şi absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă, ai studiilor universitare de lungă durată (cf. Lg 84/1995)

 

V. PROGRAME DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICÃ

V.1. Se pot înscrie pentru concursul de admitere la programele de studii de formare psihopedagogica studenţii şi absolvenţii studiilor universitare.

V.2. Programele de formare psihopedagogică se pot organiza atât pe parcursul studiilor universitare, cât şi în regim postuniversitar, pentru ambele niveluri de certificare.

V.3. La programele de formare psihopedagogică organizate pe parcursul studiilor universitare se pot înscrie studenţii care optează  pentru programul de formare psihopedagogică conform Metodologiei de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică în USV.

V.4. La programele de formare psihopedagogică organizate în regim postuniversitar se pot înscrie absolvenţii Universităţii „Ştefan cel Mare” sau ai altor instituţii de învăţământ superior de stat sau particular, cu respectarea următoarelor condiţii:
a) la nivelul I se pot înscrie absolvenţii studiilor universitare cu diplomă de licenţă în cadrul domeniilor de licenţă acreditate sau autorizate;
b) la nivelul II se pot înscrie absolvenţii studiilor universitare cu diplomă de licenţă în cadrul domeniilor de licenţă acreditate sau autorizate, care au urmat şi finalizat programul de studii psihopedagogice, Nivelul I.

V.5. Admiterea la programele de studii de formare psihopedagogică se face pe baza susţinerii unei probe de admitere care vizează competenţele academice ale candidatului, analizarea motivaţiei şi a atitudinii faţă de profesia didactică, probă care se va susţine la înscriere. Evaluarea se finalizează prin calificativ (admis, respins).

V.6.  Candidaţii admişi la programele de licenţă pe un loc finaţat prin granturi de studii (buget) se vor înmatricula simultan la programul de formare psihopedagogică nivel I (zi), completând documentele aferente (cerere înmatriculare, contract de studii DSPP) la facultăţile de profil.

V.7. Absolvenţii studiilor universitare de licenţă, care nu au urmat programul de formare psihopedagogica pe parcursul studiilor universitare, pot parcurge programul de formare psihopedagogică în regim postuniveritar.

V.8. Regimul de finanţare pentru programele de studii de formare psihopedagogica, Nivel I – zi, poate fi cu finantare de la bugetul de stat sau cu taxă în funcţie de statutul studentului la facultatea de profil. Pentru studenţii proveniţi din alte centre universitare regimul de finanţare este cu taxă, indiferent de statulul său financiar la facultatea de unde provine.
Absolvenţii studiilor universitare de licenţă pot urma programul de formare psihopedagogică de aprofundare – Nivel II, zi, numai în regim cu taxă.
Absolvenţii studiilor universitare de licenţă pot urma programul de formare psihopedagogică iniţial (Nivel I) şi de aprofundare (Nivel II) postuniversitar, numai în regim cu taxă.

 

V.9. TAXE DE ŞCOLARIZARE

Program

Taxă şcolarizare/
An (lei)

Nivel I 

500

Nivel II

500

Postuniversitar Nivel I

1700

Postuniversitar Nivel II

1500

    V.10. ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII

(a) Nivel I – zi:
– cerere tip;
– chitanţa reprezentând taxa de înmatriculare (copie);
– chitanţa reprezentând avansul din taxa de şcolarizare (copie);
– certificat de naştere (copie);
– certificat de căsătorie (copie);
– buletin/carte de identitate (copie);
– adeverinţă din care să rezulte statutul financiar al studentului;
– diploma de bacalaureat sau adeverinţa de absolvire (copie).
(b) Nivel II – zi
– cerere tip;
– chitanţa reprezentând taxa de înmatriculare (copie);
– chitanţa reprezentând avansul din taxa de şcolarizare (copie);
– certificat de naştere (copie);
– certificat de căsătorie (copie);
– buletin/carte de identitate(copie);
– diplomă de licenţă/adeverinţă de absolvire a studiilor universitare (copie);
– adeverinţă sau certificat de absolvire a programului de studii psihopedagogice Nivelul I (copie);
– adeverinţă din care să rezulte statutul de masterand.
(c) Nivel I – regim postuniversitar
– cerere tip;
– chitanţa reprezentând taxa de înmatriculare (copie);
– chitanţa reprezentând avansul din taxa de şcolarizare (copie);
– certificat de naştere (copie);
– certificat de căsătorie (copie);
– buletin/carte de identitate (copie);
– diplomă de licenţă/adeverinţă de absolvire a studiilor universitare de licenţă (copie legalizată);
– supliment diplomă/foie matricolă (copie).
(d) Nivel II – regim postuniversitar
– cerere tip;
– chitanţa reprezentând taxa de înmatriculare (copie);
– chitanţa reprezentând avansul din taxa de şcolarizare (copie);
– certificat de naştere (copie);
– certificat de căsătorie (copie);
– buletin/carte de identitate(copie);
– diplomă de licenţă/adeverinţă de absolvire a studiilor universitare de licenţă (copie);
– supliment diplomă/foie matricolă (copie).
– certificat de absolvire / adeverinţă de absolvire – Nivel I (copie).

 

 

Calendarul înscrierilor şi a probelor de concurs pentru LICENŢĂ/PROGRAM DE CONVERSIE PROFESIONALĂ/MASTERAT, LICENŢĂ – CONTINUAREA STUDIILOR şi PROGRAME DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

 

 LICENŢĂ/PROGRAM DE CONVERSIE PROFESIONALĂ/MASTERAT

 SESIUNEA IULIE 2017


Nr.
crt.

Activitatea

Data

1.

Înscriere

10-19 iulie, fără sâmbătă şi duminică

2.

Probe

20-21 iulie

3.

Afişare rezultate

21 iulie

4.

Depunere contestaţii

22 iulie, orele 08.00 – 12.00

5.

Afişare rezultate după contestaţii

24 iulie

6.

Înmatriculări   

24 – 28 iulie

7.

Afişare rezultate finale

28 iulie

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017


Nr.
crt.

Activitatea

Data

1.

Înscriere

6-13 septembrie, fără sâmbătă şi duminică

2.

Probe

14 septembrie

3.

Afişare rezultate

14 septembrie

4.

Depunere contestaţii

15 septembrie, orele 08.00-12.00

5.

Afişare rezultate după contestaţii

15 septembrie

6.

Înmatriculări   

18 – 20 septembrie

7.

Afişare rezultate finale

20 septembrie

 

II. LICENŢĂ – CONTINUAREA STUDIILOR

Perioada de desfăşurare a admiterii:

21 septembrie 2017 – înscrieri, interviu
21 septembrie 2017 – afişarea rezultatelor
22 septembrie 2017 – înmatriculări
22 septembrie 2017 – afişarea rezultatelor finale

 

III. PROGRAME DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

Perioada de desfăşurare a admiterii:
Sesiunea I:
24-28 iulie 2017 – înscrieri şi înmatriculări;
31 iulie 2017 – afişare rezultate
Sesiunea II:
6-20 septembrie 2017 (fără sâmbătă şi duminică) – înscrieri şi înmatriculări;
20 septembrie 2017 – afişare rezultate
Sesiunea III – doar pentru Nivel I şi Nivel II ZI:
2-10 octombrie 2017 (fără sâmbătă şi duminică) – înscrieri şi înmatriculări;
10 octombrie 2017 – afişare rezultate

 
TAXE PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE (înscriere, înmatriculare şi avansul din taxa de şcolarizare)

 

Facultatea

Taxă înscriere (lei)

Taxă  înmatriculare (lei)

Avans din taxa de şcolarizare la înmatriculare

Licenţă /continuarea studiilor/conversie profesională

Masterat

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

125

125

125

350 lei

Departamentul de Specialitate cu profil Psihopedagogic

50
Nivel I şi Nivel II

10% din taxa de şcolarizare

125
Postuniversitar
Nivel I şi Nivel II

Scutiri de plata taxei de înscriere se acordă următoarelor categorii de candidaţi:

 • orfanii de ambii părinţi, pentru candidaţii cu vârsta mai mică de 26 de ani;
 • candidaţii proveniţi de la Casele de copii sau din plasament familial, pentru candidaţii cu vârsta mai mică de 26 de ani;
 • copiii personalului didactic aflat în activitate în instituţii de învăţământ;
 • candidaţii bolnavi de TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, sau candidaţii care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, cu handicap motoriu;
 • candidaţii salariaţi ai USV şi copiii lor.

Reducerea cu 50% a taxei de înscriere se acordă pentru candidaţii cu vârsta mai mică de 26 de ani orfani de un părinte, cu ambii părinţi şomeri sau cu alte situaţii speciale, pe baza documentelor justificative. Personalul didactic activ beneficiază de o reducere a taxei de înscriere cu 50%. În acest scop, se va prezenta dovada de încadrare.