Masterat – iulie 2012

Domeniul de licenţă
Specializarea 
Cifra de şcolarizare
Modalitatea de admitere în conformitate cu Ordin MECTS nr. 3313/2012
Fără taxă
Cu taxă
Republica Moldova
Cu bursă 
Fără bursă
Educaţie fizică şi sport
Educaţie fizică şcolară şi activităţi extracurriculare
10
38
0
2
Media de admitere se calculează astfel: 1. Media generală a examenului de licenţă – 50%; 2. Nota obţinută la interviu – 50%;
Ingineria produselor alimentare
Controlul şi expertiza produselor alimentare
19
29
1
2
Media de admitere se calculează astfel: 1. Media generală a examenului de licenţă/diplomă – 90%; 2. Proba orală – 10%.
Managementul securităţii mediului şi siguranţa alimentară
19
31
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei
18
31
Inginerie electrică
Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice
21
8
1
2
Media de admitere se calculează astfel: 1. Media generală a examenului de licenţă/diplomă – 30%; 2. Nota obţinută la proba orală pentru testarea cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive din tematica specifică fiecărui masterat, conform Metodologiei cadru de admitere a Facultăţii – 70%.
Inginerie energetică
Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice
21
8
Inginerie şi management
Management informatic în industrie şi administraţie
20
5
Calculatoare şi tehnologia informaţiei
Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor
30
19
Inginerie industrială
Ingineria calităţii şi securitatea muncii
20
29
1
1
Media de admitere se calculează astfel: 1. Media generală a examenului de diplomă/licenţă – 50%; 2. Media obţinută la proba orală pentru testarea cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive – 50%. Proba orală constă în testarea cunoştinţelor de bază dobândite în facultate şi a capacităţilor cognitive, în baza programei anexate Metodologiei de admitere a Facultăţii. Susţinerea probei se face  în ziua înscrierii candidatului, în perioada de înscriere în sesiunea septembrie 2012.
Inginerie şi management
Expertiză tehnică, evaluare economică şi management
22
17
Inginerie mecanică
Inginerie mecanică asistată de calculator
4
21
Istorie
Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere
13
20
3
7
Media de admitere se calculează astfel: 1. Media generală a examenului de licenţă – 50%; 2. Susţinerea orală a unui proiect de maxim 5 pagini – timp de prezentare 15 minute, pe o temă stabilită conform Metodologiei de admitere a Facultăţii – 50%. Proiectul (A4, margini: 2cm, font 12, Times New Roman,     1.5 spaţiu între rânduri) se va preda odată cu depunerea dosarului de înscriere.
Protejarea, valorificarea şi managementul patrimoniului
18
Studii europene
20
Geografie
GIS şi planificare teritorială
8
21
Turism şi dezvoltare regională
10
18
Filosofie
Consiliere şi administrare în resurse umane
4
23
Etică organizaţională şi audit etic
20
Limbă şi literatură
Cultură şi civilazaţie britanică în contextul globalizării
10
20
1
3
Media de admitere se calculează astfel: 1. Nota obţinută la proba orală de evaluare a competenţelor de specialitate – 20%; 2. Media generală a examenului de licenţă – 80%.
Didactica limbilor moderne
5
25
Limbă şi comunicare
6
24
Literatura română în context european
10
15
Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate
6
40
Teoria şi practica traducerii
10
15
Silvicultură
Conservarea biodiversităţii şi certificarea pădurilor
15
25
0
0
Media de admitere se calculează astfel: 1. Nota obţinută la probă orală pentru testarea cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive – 20%; 2. Media generală a examenului de diplomă/licenţă – 80%.
Managementul acivităţilor de exploatare şi prelucrare a lemnului
15
25
Ştiinţe administrative
Management şi administraţie europeană
7
42
3
8
Media de admitere se calculează astfel: 1. Media generală a examenului de diplomă/licenţă – 90%; 2. Nota obţinută la proba orală pentru testarea cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive – 10%.
Management şi audit în administraţie şi afaceri
7
42
Administrarea afacerilor
Administrarea proiectelor europene
7
42
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii
8
41
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii
7
42
Management şi administrarea afacerilor
7
42
Administrarea afacerilor europene
7
42
Contabilitate
Contabilitate, audit financiar şi expertiză contabilă
8
41
Audit şi guvernanţă corporativă
7
42
Economie şi afaceri internaţionale
Economie şi afaceri internaţionale
9
39
Ştiinţe ale educaţiei, ştiinţe ale comunicării
Comunicare didactică
3
47
0
0
Media de admitere se calculează astfel: 1. Nota obţinută la proba orală de verificare  a competenţelor dobândite la examenul de licenţă – 50%; 2. Media generală a examenului de licenţă – 50%.
Ştiinţe ale educaţiei, ştiinţe ale comunicării, management
Managementul instituţiilor educaţionale
7
43

Recent Posts