Număr locuri – Masterat – Români de pretutindeni – 2017

Facultatea Domenii Specializarea
Ro de pretutindeni
Procedura Proba de testare a cunostințelor pentru absolvenții cu diplomă în RM
FACULTATEA DE DREPT ŞI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE Științe administrative Management și administrație europeană
4
Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să promoveze Proba de testare a cunoștințelor și capacităților cognitive, probă finalizată cu Admis/Respins.
Toți candidații care din motive întemeiate nu pot fi prezenți, vor susține interviul în zilele de 24 și 25 iulie 2017, între orele 09.00-16.00, în fața unei comisii de admitere, prezentă în sala E005, prin intermediul Skype (admitere_fdsa_usv@outlook.com).
Comisia va acorda calificativul Admis/Respins, înscris în fișa candidatului.
Politici publice în sănătate*
0
Drept Drept european
12
TOTAL
16
FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Știința Sportului și Educației Fizice Educație fizică școlară și extracurriculară
1
Pentru a fi declarați admiși, candidații pot susține examenul în două variante:
1. Participarea la susținerea probei practice și la înmatriculare în perioada prevăzută în Calendarul de admitere;
2. Susținerea probei practice și înmatricularea într-o singură zi, în perioada prevăzută pentru înmatriculări, condiția fiind să se încadreze în numărul maxim de locuri alocat etnicilor români : 7 locuri la Educație Fizică și Sport, 6 locuri la Kinetoterapie și Motricitate Sportivă; 5 locuri la programele de masterat.
  Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală
2
TOTAL
3
FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTARĂ Ingineria produselor alimentare Controlul şi expertiza produselor alimentare
2
Candidații trebuie să promoveze Interviul care constă în susținerea unui proiect de cercetare, probă finalizată cu notă de la 1 la 10. Interviul va fi susținut în zilele 24-25 iulie, între orele 09.00 – 16.00. Acesta se susține online, în fața comisiei de admitere, prezentă în sala de înscriere, prin conectare prin Skype la adresa: usv_fia@outlook.com.
Managementul igienei, controlul calităţii produselor alimentare şi asigurarea sănătăţii populaţiei
2
Management in industria alimentara, alimentatie publica si nutritie speciala
2
Managementul securității mediului și siguranță alimentară
2
TOTAL
8
FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ȘI ȘTIINȚA CALCULATOARELOR Inginerie electrică Tehnici avansate în maşini şi acţionări electrice
3
Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să promoveze Interviul pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive din tematica specifică fiecărui masterat. Interviul se poate susține prin Skype (USV Admitere_FIESC) în zilele de 24-25 iulie 2017, între orele 09.00-16.00.
Tematicile de interviu pot fi consultate la adresa:
http://www.eed.usv.ro/fiesc/eed_files/
admitere/2016/tematica_interviu_masterat.pdf
Inginerie energetică Sisteme moderne pentru conducerea proceselor energetice
3
Inginerie electronica si telecomunicatii Retele de comunicatii si calculatoare
3
Calculatoare și tehnologia informației Ştiinţa şi ingineria calculatoarelor
4
TOTAL
13
FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ, MECATRONICĂ ŞI MANAGEMENT Inginerie industrială Ingineria si managementul caliatii, sanatatii si securitatii in munca
2

Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să promoveze Interviul de testare a cunoștințelor și capacităților cognitive. Interviul va fi sustinut în zilele de 24-25 iulie 2017, intre orele 09.00-16.00, în fața comisiei de admitere, prezentă în sala de înscriere, prin intermediul Skype (admitere_mecanica_usv) sau Facebook (pagina oficială a facultății: https://www.facebook.com/FIM.Suceava/

Mecatronică și robotică Mecatronică aplicată
2
Inginerie şi management Expertiză tehnică, evaluare economică și management
2
TOTAL
6
FACULTATEA DE ISTORIE ŞI GEOGRAFIE Geografie Turism şi dezvoltare regională
3
Pentru toate programele de masterat, candidații vor susține, în zilele de 24-25 iulie 2017, între orele 09.00-16.00, un interviu de testare a cunoștințelor, a capacităților cognitive și a competențelor de specialitate (proba 1). Interviul va fi susținut în fața comisiei de admitere, prezentă în sala de înscriere, prin intermediul Skype (admitere_fig_usv) sau Facebook (pagina oficială a facultății: https://www.facebook.com/groups/fig.usv/?fref=ts.
Comisia va acorda calificativul de tip Admis/Respins înscris în fișa candidatului. Numai candidații declarați admiși la proba 1 vor fi luați în calcul pentru proba 2 (dosarul admiterii).
GIS şi Planificare teritorială
3
Istorie Managementul relaţiilor internaţionale şi al cooperării transfrontaliere 
5
Filosofie Consiliere şi administrare în resurse umane
3
TOTAL
14
FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII Limbă și literatură Teoria şi pactica traducerii (franceza)
15
Pentru toate programele de masterat, candidații vor susține, în zilele de 24-25 iulie 2017, între orele 09.00-16.00, un Interviu de testare a cunoștințelor, a capacităților cognitive și a competenței lingvistice (proba 1). Interviul va fi susținut în fața comisiei de admitere, prezentă în sala de înscriere, prin intermediul Skype (admitere_litere_usv) sau Facebook (pagina oficială a facultății: https://www.facebook.com/USV-Facultatea-de-Litere-%C8%99i-%C8%98tiin%C8%9Be-ale-Comunic%C4%83rii-406974046043004/).
Comisia va acorda calificativul de tip Admis/Respins înscris în fișa candidatului. Numai candidații declarați admiși la proba 1 vor fi luați în calcul pentru proba 2 (dosarul admiterii).
Literatura română în context european
2
Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
2
Limbă şi comunicare
2
TOTAL
21
FACULTATEA DE SILVICULTURĂ Silvicultură Conservarea biodiversităţii şi managementul ecositemelor
3
Candidații din Republica Moldova vor respecta Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de admitere (R10) și criteriile specifice aprobate prin Hotărârea Senatului USV nr.5/19.01.2017.
Pentru admiterea în ciclul de studii universitare de masterat, concursul de admitere constă în:
proba 1: proba orală pentru testarea cunoștințelor și a capacităților cognitive 20%
proba 2: media generală a examenului de diplomă/licență 80%
Proba orală se va desfășura la ora 16:00, în ziua de înscriere, în fața comisiei de admitere pe facultate.
Managementul activităţilor din domeniul forestier
3
TOTAL
6
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ Ştiinţe administrative Management şi audit în administrație și afaceri
5
Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să promoveze Proba de testare a cunoștințelor și capacităților cognitive, probă finalizată cu Admis/Respins.
Toți candidații care din motive întemeiate nu pot fi prezenți, vor susține interviul în zilele de 24 și 25 iulie 2017, între orele 09.00-16.00, în fața unei comisii de admitere, prezentă în sala Decanat FSEAP – H102, corp H, etaj 1, prin intermediul Skype (decanat_fseap@outlook.com).
Comisia va acorda calificativul Admis/Respins, înscris în fișa candidatului.
Administrarea afacerilor Management şi administrarea afacerilor
5
Administrarea afacerilor europene / Planning of new turism products and destination management
5
Administrarea proiectelor europene
5
Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii
5
Administrarea şi formarea resurselor umane în organizaţii
5
Contabilitate Contabilitate, audit financiar și expertiză contabilă
12
Diagnostic si evaluare economico-financiara
4
Audit și guvernanță corporativă
4
Economie și afaceri internaționale Economie şi afaceri internaționale
5
TOTAL
55
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI Științe ale educației Managementul instituţiilor educaţionale
5
Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să promoveze Proba eliminatorie de testare a cunoștințelor și capacităților cognitive, notată cu Admis/Respins. Proba se va derula în zilele de 24 – 25 iulie, într-un interval orar specificat ulterior, utilizând tehnologia SKYPE sau FACEBOOK (https://ro-ro.facebook.com/FSED.USV/ ), în fața comisiei de admitere.
Pentru prezentarea la proba eliminatorie nu este necesară consultarea niciunei bibliografii.
Consiliere scolara si educatie emotionala
5
TOTAL
9
TOTAL UNIVERSITATE
151
(din care 57 cu bursă)

Pentru tineri de origine etnică română din Republica Moldova, documentele pentru înscriere se vor depune la USV
(vezi Calendarul admiterii), dar și la centrele de înscriere din or. Sîngerei (Liceul „Mihai Eminescu”, Str. Independenței nr.109), în zilele de 17-18 iulie 2017, și în municipiul Chișinău (Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare”, str. Florilor nr.4), în zilele de 19-20 iulie 2017.
În zilele de 17-20 iulie 2017, membrii comisiei de înscriere vor putea fi contactați la numărul de telefon 060256149.

Etnicii români cu domiciliul stabil în Ucraina vor depune dosarul personal sau prin împuternicit, în perioadele stabilite şi comunicate de Ministerul Educației Naționale, la sediul misiunilor diplomatice ale României din Ucraina (Cernăuți, Solotvino, Odesa) sau, în perioada 17-24 iulie 2017 (fără sâmbătă şi duminică), la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Informații suplimentare pot fi obținute pe email admiteresuceava@usv.ro sau la numărul de telefon +40 230 216 147, int. 520, între orele 9.00 – 16.00.

Candidații sunt scutiți de la plata taxei de înscriere și taxei de înmatriculare.