Regulament Admitere 2016 – 2017

UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE ” DIN SUCEAVA  

REGULAMENT

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENELOR DE ADMITERE

 

CUPRINS

1 SCOP
2 DOMENIUL DE APLICARE
3 DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
4 DEFINIŢII ŞI ABREVIERI
4.1      Termeni şi definiţii
4.2      Abrevieri
5 CONŢINUT
5.1      Organizarea admiterii
5.2      Candidaţii la admitere
5.3      Taxele de admitere
5.4      Înscrierea şi înmatricularea candidaţilor
5.5      Stabilirea subiectelor pentru probele de concurs.
5.6      Stabilirea şi comunicarea rezultatelor
5.7      Contestaţii
5.8      Dispoziţii finale
6  DISPOZIŢII FINALE

 1. SCOP
  Regulamentul stabileşte metodologia de organizare şi desfăşurare a examenelor de admitere în ciclurile de studii universitare de licenţă, master, doctorat şi conversie profesională.
 2. DOMENIUL DE APLICARE
  Regulamentul este utilizat de către conducerea facultăţilor şi comisiile de admitere constituite în USV cu ocazia organizării şi desfăşurării examenelor de admitere.
 3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

  1. Legea nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.
  2. Legea nr. 288/2004 – privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare.
  3. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 – privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare.
  4. Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2002 – privind stimularea elevilor şi studenţilor care au primit distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale organizate pentru învăţământul preuniversitar şi a doctoranzilor care au obţinut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările şi completările ulterioare.
  5. Hotărârea Guvernului nr. 575/2015 – pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor / programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2015-2016.
  6. Hotărârea Guvernului nr. 595/2015 – privind domeniile şi programele de studii universitare de master şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2015-2016, precum şi domeniile  de studii universitare de doctorat din cadrul instituţiilor de învăţământ superior.
  7. Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 – privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat.
  8. Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 – privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi cercetării Ştiinţifice.
  9. Ordinul Ministerului de resort privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar pentru care se organizează admiterea.
 4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI

  1. Termeni şi definiţii

  2. Nu este cazul

  3. Abrevieri

  CEAC

  – Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

  CA

  – Consiliul de Administraţie

  CSUD

  – Consiliul Studii Universitare de Doctorat

  SRIAE

  – Serviciului Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene

  USV

  – Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava

   

 5. CONŢINUT

  1. Organizarea admiterii

   1. (1) Admiterea la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava se organizează pe locuri finanţate prin granturi de studii. (2) Cifra de şcolarizare, asumată de Rectorul Universităţii, este defalcată pe facultăţi şi domenii de licenţă şi masterat, corespunzător capacităţii de şcolarizare stabilite de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior şi pe domenii de doctorat.
   2. Ciclul de studii universitare de licenţă se organizează pe domenii de licenţă, candidaţii putând opta în ordinea preferinţelor pentru mai multe domenii / programe de studii, conform criteriilor specifice stabilite de către facultăţi.
   3. Criteriile şi informaţiile specifice facultăţilor şi CSUD se referă la: programe de studii activate, număr de locuri scoase la concurs, probe de concurs, alte elemente specifice, şi constituie anexe la acest Regulament.
   4. (1) Constituirea formaţiilor de studiu pe programe de studii se va face după exprimarea opţiunilor de către candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi în cadrul USV, cu condiţia ca formaţiile de studiu să poată funcţiona şi economic. (2) Un program de studii are, de regulă, minim 30 de studenţi echivalenţi la licenţă, respectiv minim 20 de studenţi echivalenţi la masterat.
   5. Candidaţii declaraţi admişi au dreptul de a alege liber unul dintre programele de studiu din cadrul domeniului din facultatea la care au susţinut admiterea şi la care se poate constitui formaţie de studiu, la înmatriculare, prin cerere scrisă, depusă la secretariatul facultăţii respective.
   6. În condiţiile în care un program de studii nu se activează, candidaţii pot fi transferaţi, la cerere, în limita capacităţii de şcolarizare şi în limita locurilor disponibile la momentul exprimarii optiunii, la unul dintre programele care se activează, indicat în lista de opţiuni alternative, cu păstrarea finanţării prin grant de studiu. În cazul în care nu poate fi transferat, candidatului i se returnează taxele plătite.
   7. Admiterea se organizează în două sesiuni de admitere, iulie şi septembrie, după un calendar aprobat în CA şi postat pe site-ul Admitere USV.
   8. Un al treilea modul de admitere poate fi organizat în a doua jumătate a lunii septembrie, la propunerea facultăţilor, după un calendar propus de facultăţi şi aprobat de Consiliul de administraţie, fără a afecta formaţiile de studiu  stabilite la sfârşitul sesiunii II de admitere.
   9. O sesiune specială de admitere va putea fi organizată în luna octombrie pentru cursurile de conversie profesională, cursurile pentru pregătirea personalului didactic şi pentru cursurile postuniversitare, la propunerea facultăţilor, după un calendar propus de conducerea facultăţilor şi aprobat de Consiliul de administraţie.
   10. (1) Facultăţile organizează concurs de admitere pentru fiecare program şi ciclu de studii universitare (licenţă / master / conversie profesională), în vederea testării cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive, respectiv artistice sau sportive ale candidaţilor. (2) Admiterea la studiile universitare de licenţă, masterat, conversie profesională se face conform criteriilor specifice fiecărei facultăţi, anexate la prezentul regulament.
   11. Admiterea la studiile universitare de doctorat se face conform criteriilor specifice CSUD privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat.
   12. Comisiile de admitere vor fi propuse de conducerea facultăţilor / CA / CSUD, vor fi aprobate de CA şi vor fi publicate pe site-urile facultăţilor / USV cu minim 24 de ore înainte de începerea concursului.
  2. Candidaţii

   1. Participanţii la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de licenţă pot fi absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta şi/sau studenţii      / absolvenţii care vor să urmeze un alt program de studii de licenţă.
   2. La admiterea în ciclul de studii universitare de masterat pot candida absolvenţii cu diplomă de licenţă ai ciclului de studii universitare de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din ministerul de resort ca fiind cel puţin studii universitare de licenţă.
   3. (1) La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot candida absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată, absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate ca fiind cel puţin studii universitare de master.
   4. (1) Pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. (2) Recunoaşterea diplomelor de bacalaureat obţinute de aceştia în statele menţionate se realizează de USV, conform listei şi metodologiei aferente aprobate prin ordin al ministrului de resort.
   5. (1) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţii abilitate de ministerul de resort. (2) Aceeaşi condiţie se impune şi în cazul transferurilor studenţilor între instituţiile de învăţământ superior acreditate care, potrivit legii, au dreptul să şcolarizeze cetăţeni străini. (3) În situaţia în care studentul se transferă de la o universitate din străinătate, aceasta trebuie să fie recunoscută de statul român.
   6. (1) Candidatul admis la mai multe universităţi poate studia la USV pe locuri finanţate prin granturi de studii, prin prezentarea dosarului cu actele în original. (2) Neprezentarea diplomei de bacalaureat / licenţă sau echivalentă acesteia în original, din vina exclusivă a candidatului admis, până inclusiv în ultima zi de înmatriculare, duce la pierderea locului finanţat prin granturi de studii.
   7. (1) Un candidat este declarat admis în urma înmatriculării, conform calendarului stabilit. (2) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. (3) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare prin granturi de studii pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat. (3) Candidatul declarat admis la mai multe facultăţi şi/sau mai multe programe de studii optează pentru programul de studii care va fi finanţat prin granturi de studii prin depunerea la înmatriculare a diplomei de bacalaureat sau a ciclului de studii universitare anterior absolvit, după caz, în original, la facultatea şi pentru programul de studii pe care doreşte să-l o urmeze, respectând termenul de depunere stabilit.
   8. Dosarele candidaţilor respinşi (sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere) vor fi restituite, fără perceperea unor taxe, în cel mult două zile lucrătoare, de la depunerea cererii.
   9. Absolvenţii cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior particular au dreptul să urmeze un al doilea domeniu în instituţiile de învăţământ superior de stat pe locurile finanţate prin granturi de studii, în urma concursului de admitere.
   10. Studenţii care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale pot urma, la cerere, fără taxe de şcolarizare, cursurile a două facultăţi în instituţii de învăţământ superior de stat.
   11. Candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii la olimpiadele şcolare şi/sau la alte concursuri naţionale sau internaţionale, pot fi admişi, fără taxe de şcolarizare, la programul de studii conex domeniului / ariei curriculare a diplomei obţinute, după analiza şi aprobarea conducerii facultăţii solicitate.
   12. (1) Candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de ministerul de resort beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget, pentru un program de licenţă, masterat sau doctorat. (2) Admiterea acestor candidaţi la unul din  programele  de studii conex domeniului / ariei curriculare a diplomei obţinute este aprobată de conducerea facultăţii care asigură şcolarizarea acelui program.
   13. Bursa „Meritul Olimpic” se acordă pe toată durata studiilor liceale şi universitare, dacă se menţine performanţa. Bursa se acordă din fonduri bugetare, din bugetul ministerului de resort.
   14. Candidaţii care au obţinut Certificatul de agrementare în cadrul concursului „Student pentru 1 zi” vor fi scutiţi de la plata taxei de înscriere în cadrul concursului de admitere.
   15. (1) Admiterea la studiile de licenţă / masterat / doctorat a candidaţilor de origine română din Republica Moldova şi Ucraina, care au diplomă de bacalaureat obţinută în România, se va face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, realizate pe baza criteriilor aplicate de fiecare facultate / CSUD. (2) Candidaţii depun cerere la SAE şi dosarele de înscriere la fiecare facultate / CSUD. (3) Facultăţile vor comunica SRIAE mediile de admitere ale candidaţilor spre a fi întocmită lista finală de admitere a acestora. (4) Candidaţii vor fi înmatriculaţi pe locurile finanţate prin granturi de studii sau pe locurile cu taxă, fiind scutiţi de plata taxelor pentru înscriere şi înmatriculare.
   16. (1) Admiterea la studiile de licenţă, cu scutire de plată a taxelor de şcolarizare, pentru candidaţii de etnie rromă, se va face descrescător, la nivel de universitate, pe baza mediei de admitere, calculată ca medie ponderată între nota obţinută la proba scrisă de la bacalaureat la limba română (50%) şi nota de la proba la alegere a profilului şi specializării de la bacalaureat (50%). (2) La facultăţile unde se susţin probe de aptitudini, candidaţii rromi trebuie să fie declaraţi admişi la aceste probe. (3) Candidaţii se vor adresa cu cereri scrise la Rectorat, apoi vor depune dosarul cu actele necesare înscrierii la admitere, la facultatea solicitată. 
  3.  

  4. Taxele de admitere

   1. Taxele de admitere pentru ciclurile de studii universitare de licenţă, conversie profesională, master, doctorat şi conversie profesională sunt aprobate de Senatul USV şi se postează pe site-ul Admitere USV.
   2. Scutiri de plata taxei de înscriere se acordă următoarelor categorii de candidaţi:
   3. orfanii de ambii părinţi, pentru candidaţii cu vârsta mai mică de 26 de ani;
   4. candidaţii proveniţi de la Casele de copii sau din plasament familial, pentru candidaţii cu vârsta mai mică de 26 de ani;
   5. copiii personalului didactic aflat în activitate în instituţii de învăţământ;
   6. candidaţii bolnavi de TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, sau candidaţii care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, cu handicap motoriu;
   7. candidaţii salariaţi ai USV şi copiii lor.
   8. (1) Reducerea cu 50% a taxei de înscriere se acordă pentru candidaţii cu vârsta mai mică de 26 de ani orfani de un părinte, cu ambii părinţi şomeri sau cu alte situaţii speciale, pe baza documentelor justificative. (2) Personalul didactic activ beneficiază de o reducere a taxei de înscriere cu 50%. În acest scop, se va prezenta dovada de încadrare.
   9. Scutirea (reducerea) de plată a taxelor de înscriere la concurs se face numai pe baza actelor (dovezilor) prezentate de candidaţi, din care să rezulte că fac parte din una din categoriile enumerate anterior.
   10. Preşedintele Comisiei de Admitere pe facultate / CSUD va decide cu privire la posibilitatea scutirii, respectiv a reducerii taxelor, în cazul candidaţilor provenind din familiile cu venituri mici, precum şi a altor categorii care nu se regăsesc mai sus.
   11. (1) Primirea dosarelor şi efectuarea înscrierii vor avea loc numai dacă cererile-tip de înscriere sunt completate şi codificate corect de candidaţi, dacă dosarele au toate actele prevăzute, iar candidaţii au dreptul de înscriere conform acestor acte. (2) Orice neclarităţi vor fi rezolvate de către preşedintele Comisiei de admitere pe facultate / CSUD.
  5. Înscrierea şi înmatricularea candidaţilor

   1. Documentele depuse la dosarul de admitere nu trebuie să prezinte ştersături, adăugiri, modificări şi să aibă ştampila unităţii emitente în clar.
   2. Dosarul de înscriere la concursul de admitere pentru ciclul de licenţă trebuie să conţină:
    1. cerere de înscriere tip;
    2. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original, sau adeverinţă (pentru promoţia  absolventă în anul concursului) în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat;
    3. b1. pentru candidaţii care se înscriu şi la o altă specializare în cadrul USV, la noua specializare la care doreşte să se înscrie, în locul diplomei de bacalaureat/adeverinţei de absolvire va anexa o copie certificată pentru conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către decan sau un  membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan, la Facultatea unde a depus documentul original);
     b2. pentru candidaţii care s-au înscris şi la o altă instituţie de învăţământ superior şi nu pot prezenta originalul, este necesară depunerea unei copii legalizate a diplomei de bacalaureat.

    4. foaia matricolă pentru studiile liceale, în original;
    5. diploma de licenţă (diploma echivalentă acesteia) sau diploma de absolvire pentru absolvenţii care doresc să urmeze un al doilea domeniu / program de studii sau să se înscrie pentru continuarea studiilor, în original;
    6. foaia matricolă de la facultate sau suplimentul de la diploma de licenţă, în original, absolvenţii care doresc să urmeze un al doilea program de studii;
    7. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de naştere (certificarea se face după original de către decan sau un  membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
    8. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie, dacă este cazul (certificarea se face după original de către decan sau un  membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
    9. adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează un al doilea program de studii, cu precizarea numărului de semestre finanţate de la buget);
    10. adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie sau cabinetele medicale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar şi vizată de cabinetul medical al universităţii, dacă este cazul. Adeverinţele care nu au consemnate eventuale tulburări în starea de sănătate pot fi depuse de candidaţi la dosarul de înscriere fără viza Cabinetului Medical Studenţesc, cu excepţia candidaţilor care se înscriu la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, programul de studii Educaţie Fizică şi Sport (a se vedea punctul 5.4.3);
    11. cartea de identitate – copie;
    12. chitanţa de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universităţii) sau acte doveditoare pentru scutirea de taxă (unde este cazul);
    13. 2 fotografii de 3 ´ 4 cm;
    14. dacă este cazul, documentul în original care atestă distincţia obţinută la faza naţională sau internaţională a unor olimpiade şcolare; Certificatul de agrementare eliberat de USV în urma concursului „Student pentru 1 zi”; Adeverinţă de la federaţia de specialitate din care să rezulte că este campion naţional, european, mondial sau olimpic (pentru candidaţii care se înscriu la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport).
   3. Candidaţii care se înscriu la concursul organizat pentru programul de studii Educaţie Fizică şi Sport sunt obligaţi ca pentru documentele medicale să îndeplinească, suplimentar următoarele:
    1. adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie cu menţiunea „Clinic sănătos. Apt pentru înscrierea la facultate”;
    2. electrocardiograma (ECG) efectuată şi interpretată la un medic specialist cardiolog care să specifice „ECG (sau EKG) normală”.
    3. adeverinţa de la medicul de familie va fi adusă la Cabinetul medical studenţesc nr. 1 (situat în incinta Căminului studenţesc nr. 1) împreună cu actele medicale menţionate mai sus şi va fi vizată de medic cu menţiunea „Apt pentru examen de admitere la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport”.
   4. Dosarul de înscriere la concursul de admitere pentru ciclul de masterat trebuie să conţină:
    1. cerere de înscriere tip;
    2. diploma de bacalaureat în original;
    3. diploma de absolvire a studiilor universitare de licenţă (ciclul I) sau a studiilor de lungă durată, după caz, ori adeverinţa de absolvire (pentru promoţia absolventă în anul concursului) – în original şi o copie a diplomei certificată pentru conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
    4. c1. pentru candidaţii care se înscriu şi la o altă specializare în cadrul USV, la noua specializare la care doreşte să se înscrie, în locul diplomei de absolvire a studiilor universitare de licenţă sau a studiilor de lungă durată/ adeverinţei de absolvire va anexa o copie certificată pentru conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
     c2. pentru candidaţii care s-au înscris şi la o altă instituţie de învăţământ superior şi nu pot prezenta originalul, este necesară depunerea unei copii legalizate a diplomei de finalizare a studiilor universitare de licenţă.

    5. copie certificată pentru conformitate cu originalul a foii matricole pentru studiile universitare de licenţă / lungă durată (certificarea se face după original de către decan sau un  membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
    6. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de naştere (certificarea se face după original de către decan sau un  membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
    7. cartea de identitate – copie;
    8. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie, dacă este cazul (certificarea se face după original de către decan sau un  membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
    9. adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie sau cabinetele medicale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar şi vizată de cabinetul medical al universităţii, dacă este cazul. Adeverinţele care nu au consemnate eventuale tulburări în starea de sănătate pot fi depuse de candidaţi la dosarul de înscriere fără viza Cabinetului Medical Studenţesc;
    10. 2 fotografii de 3 ´ 4 cm;
    11. chitanţa de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universităţii).;
   5. Dosarul de înscriere la concursul de admitere pentru doctorat trebuie să conţină:
    1. cerere de înscriere tip;
    2. diploma de bacalaureat în original;
    3. diploma de licenţă sau echivalentul acesteia, cu anexele corespunzătoare (inclusiv foaia matricolă) în original;
    4. diploma de studii universitare de masterat cu anexa corespunzătoare (foaia matricolă) în original sau adeverinţa de absolvire (pentru promoţia  absolventă în anul concursului) – în original
    5.  curriculum vitae;
    6.  lista lucrărilor publicate;
    7.  copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de naştere (certificarea se face după original de către directorul IOSUD sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către directorul IOSUD);
    8.  copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie, dacă este cazul (certificarea se face după original de către directorul IOSUD sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către directorul IOSUD);
    9.  certificatul de competenţă lingvistică USV / internaţională (DALF, TOEFL, ZD, DELE);
    10. cartea de identitate – copie;
    11. chitanţă de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universităţii).
   6. Dosarul de înscriere la concursul de admitere pentru conversie profesională trebuie să conţină:
    1. cerere de înscriere tip;
    2. diplomă de bacalaureat, în original;
    3. diploma de absolvire a studiilor universitare de licenţă (ciclul I) sau a studiilor de lungă durată, după caz, ori adeverinţa de absolvire (pentru promoţia absolventă în anul concursului; adeverinţa trebuie să conţină media anilor de studiu) – în original şi pentru diplomă o copie certificată pentru conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către decan sau un  membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
    4. foaia matricolă / suplimentul la diplomă, în original;
    5. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de naştere (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
    6. cartea de identitate – copie; copie după buletinul de identitate
    7. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie, dacă este cazul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
    8. adeverinţă din care să rezulte calitatea de cadru didactic în învăţământul preuniversitar vizată de Inspectoratul Şcolar;
    9. adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie sau cabinetele medicale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar şi vizată de cabinetul medical al universităţii, dacă este cazul. Adeverinţele care nu au consemnate eventuale tulburări în starea de sănătate pot fi depuse de candidaţi la dosarul de înscriere fără viza Cabinetului Medical Studenţesc;
    10. 2 fotografii de 3 ´ 4 cm;
    11. chitanţă de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universităţii).
   7. Zilnic, preşedintele Comisiei de admitere pe facultate verifică dosarele primite şi asigură corectitudinea înscrierii, prin semnătură.
   8. De organizarea concursului de admitere pe domenii / programe de studiu răspund facultăţile / CSUD.
   9. Orice sesizare a candidaţilor privind exactitatea datelor din aceste tabele se verifică imediat, corecturile efectuându-se direct pe listele afişate cu cel puţin o oră înainte de începerea primei probe.
  6. Stabilirea subiectelor pentru probele de concurs

   1. Subiectele pentru examenele scrise, probele practice şi probele de aptitudini vocaţionale de concurs se stabilesc ţinându-se seama de următoarele criterii:
    1. să fie în strictă conformitate cu programa de Bacalaureat; din anul concursului.
    2. pentru disciplinele neincluse la bacalaureat să fie în strictă conformitate cu programa şcolară parcursă de absolvenţii de liceu promoţia; din anul concursului.
    3. să asigure o cuprindere echilibrată a materiei şi să poată fi rezolvate de un candidat cu pregătire bună, în limita timpului destinat fiecărei probe;
    4. să facă posibilă aprecierea obiectivă a pregătirii candidaţilor, a capacităţii lor de gândire şi a aptitudinilor pentru specializarea aleasă.
   2. (1) Rezultatele probelor se trec direct cu cerneală albastră sau neagră în cataloagele alfabetice, sub controlul şi verificarea preşedintelui comisiei pe facultate. (2) Eventualele corecturi în aceste cataloage se fac cu cerneală roşie.
   3. Greşelile constatate se corectează în memoria calculatorului. Pe calculator se calculează mediile finale ale concursului şi se procedează la stabilirea rezultatului concursului.
   4. Cataloagele utilizate, ştampilate şi înseriate înainte de concurs, se păstrează în arhivă în aceleaşi condiţii ca şi cataloagele şi matricolele din timpul studiilor.
  7. Stabilirea şi comunicarea rezultatelor

   1. Media generală de admitere a fiecărui candidat, pentru toate ciclurile de studii universitare, indiferent de modul în care s-a desfăşurat concursul de admitere, se calculează conform formulelor şi criteriilor stabilite de fiecare facultate, fără rotunjire şi nu poate fi mai mică decât 5 (cinci); pentru studiile universitare de doctorat, media va fi minimum 8 (opt).
   2. Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediei generale, în limita numărului de locuri planificate pentru fiecare domeniu. În cazul mediilor egale pe ultimul loc, departajarea se face conform criteriilor specifice fiecărei facultăţi / CSUD.
   3. Candidaţii admişi cu taxă vor achita la înmatriculare şi un avans din taxa de şcolarizare.
   4. Locurile finanţate prin granturi de studii, care se eliberează din diverse motive, vor putea fi ocupate, în ordinea descrescătoare a mediilor.
   5. Candidaţii admişi la programele de licenţă pe un loc finaţat prin granturi de studii (buget) se vor înmatricula simultan la programul de formare psihopedagogică Nivel I (zi), completând documentele aferente (cerere înmatriculare, contract de studii DSPP) la facultăţile de profil.
   6. Zilnic, reprezentanţii DSPP vor prelua de la comisiile de admitere ale facultăţilor documentele de înmatriculare la programul de formare psihopedagogică, pentru centralizare.
   7. Candidaţii admişi pe un loc cu taxă, care doresc să se califice pentru profesia didactică, se vor înscrie la Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic, în perioada programată.
  8.  

  9. Contestaţii

   1. Contestaţiile cu privire la rezultatele examenului de admitere se depun la Comisia de admitere pe facultate la data şi în intervalul orar specificate în Calendarul admiterii şi se rezolvă de către o Comisie numită de decanul facultăţii sau, în cazul absenţei acestuia, de prodecanul care îl suplineşte. La probele orale  şi de aptitudini nu se admit contestaţii.
   2. (1) Validarea  favorabilă a unei contestaţii atrage după sine recalcularea mediei generale a candidatului respectiv, precum şi aducerea acestuia pe poziţia corespunzătoare din lista generală de clasificare a candidaţilor, în ordinea mediilor. (2) După expirarea termenului de depunere şi rezolvare a contestaţiilor, rezultatele concursului de admitere se consideră definitive şi nu mai pot fi modificate.
   3. Candidatul căruia i s-a admis contestaţia dobândeşte calitatea de student dacă obţine media generală mai mare decât a ultimului candidat admis iniţial. În cazul în care obţine o medie egală cu a ultimului candidat admis iniţial, se aplică criteriile de departajare specifice fiecărei facultăţi / CSUD.
  10.  

  11. Dispoziţii finale privind conţinutul admiterii

   1. Orice modificare apărută în listele candidaţilor admişi trebuie obligatoriu afişată la loc vizibil.
   2. Rezultatele privind Admiterea la toate facultăţile / CSUD pot fi obţinute şi de pe pagina web: www.admitere.usv.ro.
   3. Locurile rămase neocupate după cele două sesiuni de admitere se redistribuie de către Senatul universităţii în cadrul aceluiaşi ciclu de studii universitare.

 6. DISPOZIŢII FINALE

  1. Aprobarea modificării prezentului regulament este de competenţa Senatului universitar.
  2. Prezentul regulament intră în vigoare din momentul aprobării în Senatul USV.
  3. Verificarea modului în care se aplică prezentul regulament se realizează de către Rector.
  4. Prezentul regulament abrogă ediţia precedentă a Regulamentului.