Regulament Admitere 2017 – 2018

UNIVERSITATEA “ȘTEFAN CEL MARE ” DIN SUCEAVA  

REGULAMENT

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA EXAMENELOR DE ADMITERE

 

CUPRINS

1 SCOP
2 DOMENIUL DE APLICARE
3 DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
4 DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
4.1 Termeni și definiții
4.2 Abrevieri
5 CONȚINUT
5.1 Organizarea admiterii
5.2 Candidații la admitere
5.3 Taxele de admitere
5.4 Înscrierea și înmatricularea candidaților
5.5 Stabilirea subiectelor pentru probele de concurs.
5.6 Stabilirea și comunicarea rezultatelor
5.7 Contestații
5.8 Dispoziții finale
6 DISPOZIȚII FINALE

 1. SCOP
  Regulamentul stabilește metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de admitere în ciclurile de studii universitare de licență, master, doctorat și conversie profesională.
 2. DOMENIUL DE APLICARE
  Regulamentul este utilizat de către conducerea facultăților și comisiile de admitere constituite în USV cu ocazia organizării și desfășurării examenelor de admitere.
 3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

  1. Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare.
  2. Legea nr. 288/2004 – privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare.
  3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2000 – privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanțate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare.
  4. Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2002 – privind stimularea elevilor și studenților care au primit distincții la olimpiadele școlare internaționale organizate pentru învățământul preuniversitar și a doctoranzilor care au obținut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările și completările ulterioare.
  5. 3.5. Legea nr. 448/2006 republicată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – art. 76.
  6. Hotărâri ale Guvernului – pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor / programelor de studii universitare, a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar.
  7. Hotărâri ale Guvernului – privind domeniile și programele de studii universitare de master și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar, precum și domeniile de studii universitare de doctorat din cadrul instituțiilor de învățământ superior.
  8. Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 – privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat.
  9. Hotărârea Guvernului nr. 44/2016 – privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și cercetării Științifice.
  10. Ordinul Ministerului de resort privind cadrul general de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar pentru care se organizează admiterea.
 4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

  1. Termeni și definiții

  2. Nu este cazul

  3. Abrevieri

  CEAC

  – Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității

  CA

  – Consiliul de Administrație

  CSUD

  – Consiliul Studii Universitare de Doctorat

  SRIAE

  – Serviciului Relații Internaționale și Afaceri Europene

  USV

  – Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava

   

 5. CONȚINUT

  1. Organizarea admiterii

   1. (1) Admiterea la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava se organizează pe locuri finanțate prin granturi de studii. (2) Examenele de admitere se susțin în limba română. (3) Cifra de școlarizare, asumată de Rectorul Universității, este defalcată pe facultăți și domenii de licență și masterat, corespunzător capacității de școlarizare stabilite de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior și pe domenii de doctorat.
   2. Ciclul de studii universitare de licență se organizează pe domenii de licență, candidații putând opta în ordinea preferințelor pentru mai multe domenii / programe de studii, conform criteriilor specifice stabilite de către facultăți.
   3. Criteriile și informațiile specifice facultăților și CSUD se referă la: programe de studii activate, număr de locuri scoase la concurs, probe de concurs, modalitățile de verificare și de notare, criterii de departajare a candidaților, alte elemente specifice, și constituie anexe la acest Regulament.
   4. (1) Constituirea formațiilor de studiu pe programe de studii se va face după exprimarea opțiunilor de către candidații declarați admiși și înmatriculați în cadrul USV, cu condiția ca formațiile de studiu să poată funcționa și economic. (2) Un program de studii are, de regulă, minim 30 de studenți echivalenți la licență, respectiv minim 20 de studenți echivalenți la masterat.
   5. Candidații declarați admiși au dreptul de a alege liber unul dintre programele de studiu din cadrul domeniului din facultatea la care au susținut admiterea și la care se poate constitui formație de studiu, la înmatriculare, prin cerere scrisă, depusă la secretariatul facultății respective.
   6. În condițiile în care un program de studii nu se activează, candidații pot fi transferați, la cerere, în limita capacității de școlarizare și în limita locurilor disponibile la momentul exprimarii optiunii, la unul dintre programele care se activează, indicat în lista de opțiuni alternative, cu păstrarea finanțării prin grant de studiu. În cazul în care nu poate fi transferat, candidatului i se returnează taxele plătite.
   7. Admiterea se organizează în două sesiuni de admitere, iulie și septembrie, după un calendar aprobat în CA și postat pe site-ul Admitere USV, în condiții identice.
   8. Un al treilea modul de admitere poate fi organizat în a doua jumătate a lunii septembrie (dar nu mai târziu de 30 septembrie), la propunerea facultăților, după un calendar propus de facultăți și aprobat de Consiliul de administrație, fără a afecta formațiile de studiu stabilite la sfârșitul sesiunii II de admitere.
   9. (1) Facultățile organizează concurs de admitere pentru fiecare program și ciclu de studii universitare (licență / master / conversie profesională), în vederea testării cunoștințelor și a capacităților cognitive, respectiv artistice sau sportive ale candidaților. (2) Admiterea la studiile universitare de licență, masterat, conversie profesională se face conform criteriilor specifice fiecărei facultăți, anexate la prezentul regulament.
   10. Admiterea la studiile universitare de doctorat se face conform criteriilor specifice CSUD privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat.
   11. Comisiile de admitere vor fi propuse de conducerea facultăților / CA / CSUD, vor fi aprobate de CA și vor fi publicate pe site-urile facultăților / USV cu minim 24 de ore înainte de începerea concursului.
  2. Candidații

   1. Participanții la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de licență pot fi absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta și/sau studenții / absolvenții care vor să urmeze un alt program de studii de licență.
   2. La admiterea în ciclul de studii universitare de masterat pot candida absolvenții cu diplomă de licență ai ciclului de studii universitare de licență sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată, precum și absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcția de specialitate din ministerul de resort ca fiind cel puțin studii universitare de licență.
   3. (1) La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot candida absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată, absolvenții cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master, precum și absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcția de specialitate din cadrul ministerului de resort ca fiind cel puțin studii universitare de master. (2) Durata totală cumulată a ciclului de studii de licență și master să fie de cel puțin 300 de credite transferabile (ECTS). (3) Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat într-un domeniu de doctorat nu este condiționată de domeniul în care a fost dobândită diploma de licență sau master.
   4. (1) Pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare. (2) Admiterea românilor de pretutindeni, precum și a cetățenilor din state terțe ale Uniunii Europene se realizează în baza metodologiilor speciale elaborate de către ministerul de resort. (3) Recunoașterea diplomelor de bacalaureat obținute de aceștia în statele menționate se realizează de USV, conform listei și metodologiei aferente aprobate prin ordin al ministrului de resort.
    (4) Absolvenții studiilor efectuate în străinătate care nu se regăsesc în categoriile prevăzute la alin.1 pot participa la admiterea în ciclul de studii universitare de licență, în baza diplomei de bacalaureat recunoscute în conformitate cu metodologiile elaborate de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.
   5. (1) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetățenii străini au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate de ministerul de resort. (2) Aceeași condiție se impune și în cazul transferurilor studenților între instituțiile de învățământ superior acreditate care, potrivit legii, au dreptul să școlarizeze cetățeni străini.
   6. (1) Candidatul admis la mai multe universități poate studia la USV pe locuri finanțate prin granturi de studii, prin prezentarea dosarului cu actele în original. (2) Neprezentarea diplomei de bacalaureat / licență sau echivalentă acesteia în original, din vina exclusivă a candidatului admis, până inclusiv în ultima zi de înmatriculare, duce la pierderea locului finanțat prin granturi de studii.
   7. (1) Un candidat este declarat admis în urma înmatriculării, conform calendarului stabilit. (2) Un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituțiile de învățământ care le oferă. (3) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanțare prin granturi de studii pentru un singur program de licență, pentru un singur program de master și pentru un singur program de doctorat. (4) Candidatul declarat admis la mai multe facultăți și/sau mai multe programe de studii optează pentru programul de studii care va fi finanțat de la bugetul de stat prin depunerea la înmatriculare a diplomei/atestatului/adeverinței de bacalaureat sau a diplomei/atestatului/adeverinței ciclului de studii universitare anterior absolvit, după caz, în original, la facultatea și pentru programul de studii pe care dorește să-l urmeze, respectând termenul de depunere stabilit. Costurile aferente depășirii duratei învățământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenți.(5) Universitatea asigură egalitate de șanse pentru persoanele cu handicap acordând sprijin adecvat persoanelor cu handicap, precum și accesul acestora în instituție.
   8. Dosarele candidaților respinși (sau ale celor care renunță la locul obținut prin admitere) vor fi restituite, fără perceperea unor taxe, în cel mult două zile lucrătoare, de la depunerea cererii.
   9. Absolvenții cu diplomă de licență ai învățământului superior particular au dreptul să urmeze un al doilea domeniu în instituțiile de învățământ superior de stat pe locurile finanțate prin granturi de studii, în urma concursului de admitere.
   10. Studenții care au obținut în perioada studiilor liceale distincții la olimpiadele școlare internaționale pot urma, la cerere, fără taxe de școlarizare, cursurile a două facultăți în instituții de învățământ superior de stat.
   11. Candidații care au obținut în perioada studiilor liceale distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale sau internaționale, pot fi admiși, fără taxe de școlarizare, la programul de studii conex domeniului / ariei curriculare a diplomei obținute, după analiza și aprobarea conducerii facultății solicitate.
   12. (1) Candidații care au obținut în perioada studiilor liceale distincții (premiile I, II, III, mențiune) la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de ministerul de resort beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susținerea concursului de admitere, pe locuri finanțate de la buget, pentru un program de licență, masterat sau doctorat. (2) Admiterea acestor candidați la unul din programele de studii conex domeniului / ariei curriculare a diplomei obținute este aprobată de conducerea facultății care asigură școlarizarea acelui program.
   13. (1) Cel puțin un loc fără taxă de școlarizare, în afara cifrei de școlarizare finanțate de la buget, poate fi acordat absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din centrele de plasament. (2) Admiterea acestor candidați la programele de studii este aprobată de conducerea facultății.
   14. (1)Candidații care au obținut Certificatul de agrementare în cadrul concursului „Student pentru 1 zi” vor fi scutiți de la plata taxei de înscriere în cadrul concursului de admitere.
    (2) Candidații care dețin certificatul de participare la concursul „Student pentru 1 zi” din anul curent beneficiază de reducerea taxei de înmatriculare la 50 de lei.
   15. (1) Admiterea la studiile de licență / masterat / doctorat a candidaților de origine română din Republica Moldova și Ucraina, care au diplomă de bacalaureat/licență/master, după caz, obținută în România sau în Republica Moldova, se va face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, realizate pe baza criteriilor aplicate de fiecare facultate / CSUD. (2) Candidații depun cerere la SRIAE și dosarele de înscriere la fiecare facultate / CSUD / centru de înscriere. (3) Facultățile vor comunica SRIAE mediile de admitere ale candidaților spre a fi întocmită lista finală de admitere a acestora. (4) Candidații vor fi înmatriculați pe locurile finanțate prin granturi de studii sau pe locurile cu taxă, fiind scutiți de plata taxelor pentru înscriere și înmatriculare.
   16. (1) Admiterea la studiile de licență/master, pe locuri bugetate alocate pentru candidații de etnie rromă se va face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, realizate pe baza criteriilor aplicate de fiecare facultate. Candidații se vor adresa cu cereri scrise la Rectorat, apoi vor depune dosarul cu actele necesare înscrierii la admitere, la facultatea solicitată. Facultățile vor comunica la rectorat mediile de admitere ale candidaților spre a fi întocmită lista finală de admitere a acestora.
  3.  

  4. Taxele de admitere

   1. (1) La forma de învățământ cu frecvență sunt alocate locuri de la buget (fără taxă) și locuri în regim cu taxă. (2) La forma de învățământ la distanță și cu frecvență redusă sunt alocate doar locuri în regim cu taxă. Prin excepție, Ministerul de resort poate aloca locuri fără taxă la doctoratul cu frecvență redusă.
   2. Taxele de admitere pentru ciclurile de studii universitare de licență, conversie profesională, master și doctorat sunt aprobate de Senatul USV și se postează pe site-ul Admitere USV.
   3. Scutiri de plata taxei de înscriere se acordă următoarelor categorii de candidați:
    1. orfanii de ambii părinți, pentru candidații cu vârsta mai mică de 26 de ani;
    2. candidații proveniți de la Casele de copii sau din plasament familial, pentru candidații cu vârsta mai mică de 26 de ani;
    3. copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat;
    4. candidații bolnavi de TBC, care se află în evidența unităților medicale, sau candidații care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiență renală cronică, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, cu handicap motoriu;
    5. candidații salariați ai USV și copiii lor.
   4. (1) Reducerea cu 50% a taxei de înscriere se acordă pentru candidații cu vârsta mai mică de 26 de ani orfani de un părinte, cu ambii părinți șomeri sau cu alte situații speciale, pe baza documentelor justificative. (2) Personalul didactic activ beneficiază de o reducere a taxei de înscriere cu 50%. În acest scop, se va prezenta dovada de încadrare.
   5. Scutirea (reducerea) de plată a taxelor de înscriere la concurs se face numai pe baza actelor (dovezilor) prezentate de candidați, din care să rezulte că fac parte din una din categoriile enumerate anterior.
   6. Comisia de Admitere pe facultate / CSUD va decide cu privire la posibilitatea scutirii, respectiv a reducerii taxelor, în cazul candidaților provenind din familiile cu venituri mici, precum și a altor categorii care nu se regăsesc mai sus.
   7. (1) Primirea dosarelor și efectuarea înscrierii vor avea loc numai dacă cererile-tip de înscriere sunt completate și codificate corect de candidați, dacă dosarele au toate actele prevăzute, iar candidații au dreptul de înscriere conform acestor acte. (2) Orice neclarități vor fi rezolvate de către președintele Comisiei de admitere pe facultate / CSUD.
  5. Înscrierea și înmatricularea candidaților

   1. (1)Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate/pașaportului.
    (2) Înscrierea se poate face, în numele candidatului, de către o altă persoană pe bază de procură notarială.
   2. Documentele depuse la dosarul de admitere nu trebuie să prezinte ștersături, adăugiri, modificări și să aibă ștampila unității emitente în clar.
   3. Dosarul de înscriere la concursul de admitere pentru ciclul de licență trebuie să conțină:
    1. cerere de înscriere tip;
    2. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original, sau adeverință (pentru promoția absolventă în anul concursului) în care se menționează media generală de la bacalaureat, mediile obținute la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate și că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat;
    3. b1.pentru candidații care se înscriu și la o altă specializare în cadrul USV, la noua specializare la care dorește să se înscrie, în locul diplomei de bacalaureat/adeverinței de absolvire va anexa o copie certificată pentru conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan, la Facultatea unde a depus documentul original);
     b2. pentru candidații care s-au înscris și la o altă instituție de învățământ superior și nu pot prezenta originalul, este necesară depunerea unei copii legalizate a diplomei de bacalaureat.

    4. foaia matricolă pentru studiile liceale, în original;
    5. diploma de licență (diploma echivalentă acesteia) sau diploma de absolvire pentru absolvenții care doresc să urmeze un al doilea domeniu / program de studii sau să se înscrie pentru continuarea studiilor, în original;
    6. foaia matricolă de la facultate sau suplimentul de la diploma de licență, în original, absolvenții care doresc să urmeze un al doilea program de studii;
    7. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de naștere (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
    8. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie, dacă este cazul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
    9. adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează un al doilea program de studii, cu precizarea numărului de semestre finanțate de la buget);
    10. adeverință medicală tip eliberată de medicul de familie sau cabinetele medicale ale unităților de învățământ preuniversitar și vizată de cabinetul medical al universității, dacă este cazul. Adeverințele care nu au consemnate eventuale tulburări în starea de sănătate pot fi depuse de candidați la dosarul de înscriere fără viza Cabinetului Medical Studențesc, cu excepția candidaților care se înscriu la Facultatea de Educație Fizică și Sport, programul de studii Educație Fizică și Sport (a se vedea punctul 5.4.4);
    11. cartea de identitate/pașaport – copie;
    12. chitanța de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universității) sau acte doveditoare pentru scutirea de taxă (unde este cazul);
    13. 2 fotografii de 3 x 4 cm;
    14. dacă este cazul, documentul în original care atestă distincția obținută la faza națională sau internațională a unor olimpiade școlare; Certificatul de agrementare eliberat de USV în urma concursului „Student pentru 1 zi”; Adeverință de la federația de specialitate din care să rezulte că este campion național, european, mondial sau olimpic (pentru candidații care se înscriu la Facultatea de Educație Fizică și Sport).
    15. procură notarială, în cazul în care înscrierea se face de către o altă persoană, în numele candidatului.
   4. Candidații care se înscriu la concursul organizat pentru programul de studii Educație Fizică și Sport sunt obligați ca pentru documentele medicale să îndeplinească, suplimentar următoarele:
    1. adeverință medicală tip eliberată de medicul de familie cu mențiunea „Clinic sănătos. Apt pentru înscrierea la facultate”;
    2. electrocardiograma (ECG) efectuată și interpretată la un medic specialist cardiolog care să specifice „ECG (sau EKG) normală”.
    3. adeverința de la medicul de familie va fi adusă la Cabinetul medical studențesc nr. 1 (situat în incinta Căminului studențesc nr. 1) împreună cu actele medicale menționate mai sus și va fi vizată de medic cu mențiunea „Apt pentru examen de admitere la Facultatea de Educație Fizică și Sport”.
   5. Dosarul de înscriere la concursul de admitere pentru ciclul de masterat trebuie să conțină:
    1. cerere de înscriere tip;
    2. diploma de bacalaureat în original;
    3. diploma de absolvire a studiilor universitare de licență (ciclul I) sau a studiilor de lungă durată, după caz, ori adeverința de absolvire (pentru promoția absolventă în anul concursului) – în original și o copie a diplomei certificată pentru conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
    4. c1. pentru candidații care se înscriu și la o altă specializare în cadrul USV, la noua specializare la care dorește să se înscrie, în locul diplomei de absolvire a studiilor universitare de licență sau a studiilor de lungă durată/ adeverinței de absolvire va anexa o copie certificată pentru conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan la facultatea unde a depus originalul);
     c2. pentru candidații care s-au înscris și la o altă instituție de învățământ superior și nu pot prezenta originalul, este necesară depunerea unei copii legalizate a diplomei de finalizare a studiilor universitare de licență.

    5. copie certificată pentru conformitate cu originalul a foii matricole/suplimentului la diplomă pentru studiile universitare de licență / lungă durată (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
    6. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de naștere (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
    7. cartea de identitate/pașaport – copie;
    8. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie, dacă este cazul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
    9. adeverință medicală tip eliberată de medicul de familie sau cabinetele medicale ale unităților de învățământ preuniversitar și vizată de cabinetul medical al universității, dacă este cazul. Adeverințele care nu au consemnate eventuale tulburări în starea de sănătate pot fi depuse de candidați la dosarul de înscriere fără viza Cabinetului Medical Studențesc;
    10. 2 fotografii de 3 x 4 cm;
    11. chitanța de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universității);
    12. procură notarială, în cazul în care înscrierea se face de către o altă persoană, în numele candidatului.
   6. Dosarul de înscriere la concursul de admitere pentru doctorat trebuie să conțină:
    1. cerere de înscriere tip;
    2. diploma de bacalaureat în original;
    3. diploma de licență sau echivalentul acesteia, cu anexele corespunzătoare (inclusiv foaia matricolă) în original;
    4. diploma de studii universitare de masterat cu anexa corespunzătoare (foaia matricolă) în original sau adeverința de absolvire (pentru promoția absolventă în anul concursului) – în original
    5. curriculum vitae;
    6. lista lucrărilor publicate;
    7. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de naștere (certificarea se face după original de către directorul IOSUD sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către directorul IOSUD);
    8. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie, dacă este cazul (certificarea se face după original de către directorul IOSUD sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către directorul IOSUD);
    9. certificatul de competență lingvistică USV / internațională (DALF, TOEFL, ZD, DELE);
    10. cartea de identitate/pașaport – copie;
    11. chitanță de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universității);
    12. procură notarială, în cazul în care înscrierea se face de către o altă persoană, în numele candidatului.
   7. Dosarul de înscriere la concursul de admitere pentru conversie profesională trebuie să conțină:
    1. cerere de înscriere tip;
    2. diplomă de bacalaureat, în original;
    3. diploma de absolvire a studiilor universitare de licență (ciclul I) sau a studiilor de lungă durată, după caz, ori adeverința de absolvire (pentru promoția absolventă în anul concursului; adeverința trebuie să conțină media anilor de studiu) – în original și pentru diplomă o copie certificată pentru conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
    4. foaia matricolă / suplimentul la diplomă, în original;
    5. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de naștere (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
    6. cartea de identitate/pașaport – copie; copie după buletinul de identitate
    7. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie, dacă este cazul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
    8. adeverință din care să rezulte calitatea de cadru didactic în învățământul preuniversitar;
    9. adeverință medicală tip eliberată de medicul de familie sau cabinetele medicale ale unităților de învățământ preuniversitar și vizată de cabinetul medical al universității, dacă este cazul. Adeverințele care nu au consemnate eventuale tulburări în starea de sănătate pot fi depuse de candidați la dosarul de înscriere fără viza Cabinetului Medical Studențesc;
    10. 2 fotografii de 3 x 4 cm;
    11. chitanță de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universității).
   8. Zilnic, președintele Comisiei de admitere pe facultate verifică dosarele primite și asigură corectitudinea înscrierii, prin semnătură.
   9. De organizarea concursului de admitere pe domenii / programe de studiu răspund facultățile / CSUD.
   10. Orice sesizare a candidaților privind exactitatea datelor din aceste tabele se verifică imediat, corecturile efectuându-se direct pe listele afișate cu cel puțin o oră înainte de începerea primei probe.
  6. Stabilirea subiectelor pentru probele de concurs

   1. Subiectele pentru examenele scrise, probele practice și probele de aptitudini vocaționale de concurs se stabilesc ținându-se seama de următoarele criterii:
    1. să fie în strictă conformitate cu programa de Bacalaureat; din anul concursului.
    2. pentru disciplinele neincluse la bacalaureat să fie în strictă conformitate cu programa școlară parcursă de absolvenții de liceu promoția; din anul concursului.
    3. să asigure o cuprindere echilibrată a materiei și să poată fi rezolvate de un candidat cu pregătire bună, în limita timpului destinat fiecărei probe;
    4. să facă posibilă aprecierea obiectivă a pregătirii candidaților, a capacității lor de gândire și a aptitudinilor pentru specializarea aleasă.
   2. Subiectele probelor de concurs se stabilesc pe baza tematicilor afișate la avizierul și pe pagina web a facultății.
   3. Cunoștințele specifice domeniului de studiu de masterat se verifică prin probe scrise și/sau orale pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate. Stabilirea bibliografiei și anunțarea acesteia la avizierul facultății și pe site-ul USV este de competența fiecărei facultăți care organizează programe de master.
   4. (1) Rezultatele probelor se trec direct cu cerneală albastră sau neagră în cataloagele alfabetice, sub controlul și verificarea președintelui comisiei pe facultate. (2) Eventualele corecturi în aceste cataloage se fac cu cerneală roșie.
   5. Greșelile constatate se corectează în memoria calculatorului. Pe calculator se calculează mediile finale ale concursului și se procedează la stabilirea rezultatului concursului.
   6. Cataloagele utilizate, ștampilate și înseriate înainte de concurs, se păstrează în arhivă în aceleași condiții ca și cataloagele și matricolele din timpul studiilor.
  7. Stabilirea și comunicarea rezultatelor

   1. Modul de verificare și notare este stabilit în criteriile specifice fiecărei facultăți. Baremurile de notare vor fi afișate odată cu rezultatele concursului de admitere.
   2. Media generală de admitere a fiecărui candidat, pentru toate ciclurile de studii universitare, indiferent de modul în care s-a desfășurat concursul de admitere, se calculează conform formulelor și criteriilor stabilite de fiecare facultate, fără rotunjire.
   3. Pentru studiile universitare de licență nu poate fi mai mică decât 5 (cinci).
   4. Media generală de admitere pentru studii universitare de master nu poate fi mai mică de 6 (șase).
   5. Pentru studiile universitare de doctorat, media de admitere va fi minimum 7 (șapte).
   6. Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediei generale, în limita numărului de locuri planificate pentru fiecare domeniu. În cazul mediilor egale pe ultimul loc, departajarea se face conform criteriilor specifice fiecărei facultăți / CSUD.
   7. Comunicarea rezultatelor ca urmare a concursului de admitere se va realiza pe:
    1. Liste provizorii, generate înainte de înmatriculare care cuprind ierarhizarea candidaților
    2. Liste finale, generate după soluționarea contestațiilor și înmatriculare, care vor cuprinde rezultatele definitive și incontestabile:

     1. Lista candidaților admiși pentru locurile cu finanțare de la buget; 2. Lista candidaților admiși pentru locurile cu taxă; 3. Lista candidaților respinși.

   8. Candidații admiși cu taxă vor achita la înmatriculare și un avans din taxa de școlarizare și vor semna contractul de școlarizare.
   9. Locurile finanțate prin granturi de studii, care se eliberează din diverse motive, vor putea fi ocupate, în ordinea descrescătoare a mediilor.
   10. Candidații admiși la programele de licență pe un loc finațat prin granturi de studii (buget) se vor înmatricula simultan la programul de formare psihopedagogică Nivel I (zi), completând documentele aferente (cerere înmatriculare, contract de studii DSPP) la facultățile de profil.
   11. Zilnic, reprezentanții DSPP vor prelua de la comisiile de admitere ale facultăților documentele de înmatriculare la programul de formare psihopedagogică, pentru centralizare.
   12. Candidații admiși pe un loc cu taxă, care doresc să se califice pentru profesia didactică, se vor înscrie la Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic, în perioada programată.
  8.  

  9. Contestații

   1. Contestațiile cu privire la rezultatele examenului de admitere se depun la Comisia de admitere pe facultate la data și în intervalul orar specificate în Calendarul admiterii și se rezolvă de către o Comisie numită de decanul facultății sau, în cazul absenței acestuia, de prodecanul care îl suplinește. La probele orale și de aptitudini nu se admit contestații.
   2. (1) Validarea favorabilă a unei contestații atrage după sine recalcularea mediei generale a candidatului respectiv, precum și aducerea acestuia pe poziția corespunzătoare din lista generală de clasificare a candidaților, în ordinea mediilor. (2) După expirarea termenului de depunere și rezolvare a contestațiilor, rezultatele concursului de admitere se consideră definitive și nu mai pot fi modificate. (3) După stabilirea rezultatului final nu se admit contestații care au la bază necunoașterea metodologiei de admitere.
   3. Candidatul căruia i s-a admis contestația dobândește calitatea de student dacă obține media generală mai mare decât a ultimului candidat admis inițial. În cazul în care obține o medie egală cu a ultimului candidat admis inițial, se aplică criteriile de departajare specifice fiecărei facultăți / CSUD.
  10.  

  11. Dispoziții finale

   1. Orice modificare apărută în listele candidaților admiși trebuie obligatoriu afișată la loc vizibil.
   2. Rezultatele privind Admiterea la toate facultățile / CSUD pot fi obținute și de pe pagina web: www.admitere.usv.ro.
   3. Locurile rămase neocupate după cele două sesiuni de admitere se redistribuie de către Senatul universității în cadrul aceluiași ciclu de studii universitare.
   4. Înmatricularea candidaților declarați admiși în urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului. După aprobarea înmatriculării, studenții sunt înscriși în Registrul matricol unic (RMU) cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de școlarizare la specializarea/specializările/programul/programele de studii la care au fost admiși.

 6. DISPOZIȚII FINALE

  1. Aprobarea modificării prezentului regulament este de competența Senatului universitar.
  2. Prezentul regulament intră în vigoare din momentul aprobării în Senatul USV.
  3. Verificarea modului în care se aplică prezentul regulament se realizează de către Rector.
  4. Prezentul regulament abrogă ediția precedentă a Regulamentului.