Regulament Admitere 2018

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava  

REGULAMENT

Organizarea şi desfăşurarea examenelor de admitere

 

CUPRINS

1 SCOP
2 DOMENIUL DE APLICARE
3 DOCUMENTE DE REFERINȚĂ
4 DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
   4.1 Termeni și definiții
   4.2 Abrevieri
5 CONȚINUT
   5.1 Organizarea admiterii
   5.2 Candidații la admitere
   5.3 Taxele de admitere
   5.4 Înscrierea și înmatricularea candidaților
   5.5 Stabilirea subiectelor pentru probele de concurs.
   5.6 Stabilirea și comunicarea rezultatelor
   5.7 Contestații
   5.8 Dispoziții finale
6 DISPOZIȚII FINALE

 1. SCOP
  Regulamentul stabilește metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de admitere în ciclurile de studii universitare de licență, master, doctorat și conversie profesională.
 2. DOMENIUL DE APLICARE
  Regulamentul este utilizat de către conducerea facultăților și comisiile de admitere constituite în USV cu ocazia organizării și desfășurării examenelor de admitere.
 3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

  1. Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare.
  2. Legea nr. 288/2004 – privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare.
  3. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2000 – privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanțate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare.
  4. Hotărârea Guvernului nr. 1.004/2002 – privind stimularea elevilor și studenților care au primit distincții la olimpiadele școlare internaționale organizate pentru învățământul preuniversitar și a doctoranzilor care au obținut rezultate deosebite în activitatea de cercetare, cu modificările și completările ulterioare.
  5. 3.5. Legea nr. 448/2006 republicată, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – art. 76.
  6. Hotărâri ale Guvernului – pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor / programelor de studii universitare, a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar.
  7. Hotărâri ale Guvernului – privind domeniile și programele de studii universitare de master și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar, precum și domeniile de studii universitare de doctorat din cadrul instituțiilor de învățământ superior.
  8. Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 – privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat.
  9. Ordinul Ministerului de resort privind cadrul general de organizare și desfășurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat pentru anul universitar pentru care se organizează admiterea.
 4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

  1. Termeni și definiții

  2. Nu este cazul

  3. Abrevieri

  CEAC

  – Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității

  CA

  – Consiliul de Administrație

  CSUD

  – Consiliul Studii Universitare de Doctorat

  SRIAE

  – Serviciului Relații Internaționale și Afaceri Europene

  USV

  – Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava

   

 5. CONȚINUT

  1. Organizarea admiterii

   1. (1) Admiterea la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava se organizează pe locuri finanţate prin granturi de studii.
    (2) Examenele de admitere se susţin în limba română.
    (3) Cifra de şcolarizare, asumată de Rectorul Universităţii, este defalcată pe facultăţi şi domenii de licenţă şi masterat, corespunzător capacităţii de şcolarizare stabilite de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior şi pe domenii de doctorat.
   2. Ciclul de studii universitare de licență se organizează pe domenii de licență, candidații putând opta în ordinea preferințelor pentru mai multe domenii / programe de studii, conform criteriilor specifice stabilite de către facultăți.
   3. Criteriile şi informaţiile specifice facultăţilor şi CSUD se referă la: programe de studii activate, număr de locuri scoase la concurs, probe de concurs, modalităţile de verificare şi de notare, criterii de departajare a candidaţilor, alte elemente specifice, şi constituie anexe la acest Regulament.
   4. (1) Constituirea formaţiilor de studiu pe programe de studii se va face după exprimarea opţiunilor de către candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi în cadrul USV, cu condiţia ca formaţiile de studiu să poată funcţiona şi economic.
    (2) Un program de studii are, de regulă, minim 30 de studenţi echivalenţi la licenţă, respectiv minim 20 de studenţi echivalenţi la masterat.
   5. Candidaţii declaraţi admişi au dreptul de a alege liber unul dintre programele de studiu din cadrul domeniului din facultatea la care au susţinut admiterea şi la care se poate constitui formaţie de studiu, la înmatriculare, prin cerere scrisă, depusă la secretariatul facultăţii respective.
   6. În condiţiile în care un program de studii nu se activează, candidaţii pot fi transferaţi, la cerere, în limita capacităţii de şcolarizare şi în limita locurilor disponibile la momentul exprimării opțiunii, la unul dintre programele care se activează, indicat în lista de opţiuni alternative, cu păstrarea finanţării prin grant de studiu. În cazul în care nu poate fi transferat, candidatului i se returnează taxele plătite.
   7. Admiterea se organizează în două sesiuni de admitere, iulie și septembrie, după un calendar aprobat în CA și postat pe site-ul Admitere USV, în condiții identice.
   8. Un al treilea modul de admitere poate fi organizat în a doua jumătate a lunii septembrie (dar nu mai târziu de 30 septembrie), la propunerea facultăților, după un calendar propus de facultăți și aprobat de Consiliul de administrație, fără a afecta formațiile de studiu stabilite la sfârșitul sesiunii II de admitere.
   9. (1) Facultăţile organizează concurs de admitere pentru fiecare program şi ciclu de studii universitare (licenţă / master / conversie profesională), în vederea testării cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive, respectiv artistice sau sportive ale candidaţilor.
    (2) Admiterea la studiile universitare de licenţă, masterat, conversie profesională se face conform criteriilor specifice fiecărei facultăţi, anexate la prezentul regulament.
    (3) Admiterea la programele de formare psiho-pedagogică se organizează în conformitate cu prevederile metodologiei de admitere DSPP;
   10. Admiterea la studiile universitare de doctorat se face conform criteriilor specifice CSUD privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii universitare de doctorat.
   11. Comisiile de admitere vor fi propuse de conducerea facultăților / CA / CSUD, vor fi aprobate de CA și vor fi publicate pe site-urile facultăților / USV cu minim 24 de ore înainte de începerea concursului.
  2. Candidații la admitere

   1. Participanții la concursul de admitere în ciclul de studii universitare de licență pot fi absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta și / sau studenții / absolvenții care vor să urmeze un alt program de studii de licență.
   2. La admiterea în ciclul de studii universitare de masterat pot candida absolvenții cu diplomă de licență ai ciclului de studii universitare de licență sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată, precum și absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcția de specialitate din ministerul de resort ca fiind cel puțin studii universitare de licență.
   3. (1) La admiterea în ciclul de studii universitare de doctorat pot candida absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată, absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de master, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către direcţia de specialitate din cadrul ministerului de resort ca fiind cel puţin studii universitare de master.
    (2) Durata totală cumulată a ciclului de studii de licenţă şi master trebuie să fie de cel puţin 300 de credite transferabile (ECTS). (3) Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat într-un domeniu de doctorat nu este condiţionată de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă sau master.
   4. (1) Pot candida la admiterea în toate ciclurile de studii universitare cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.
    (2) Admiterea românilor de pretutindeni, precum şi a cetăţenilor din state terţe ale Uniunii Europene se realizează în baza metodologiilor speciale elaborate de către ministerul de resort.
    (3) Recunoaşterea diplomelor de bacalaureat obţinute de aceştia în statele menţionate se realizează de USV, conform listei şi metodologiei aferente aprobate prin ordin al ministrului de resort.
    (4) Absolvenţii studiilor efectuate în străinătate care nu se regăsesc în categoriile prevăzute la alin.1 pot participa la admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă, în baza diplomei de bacalaureat recunoscute în conformitate cu metodologiile elaborate de către direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.
   5. (1) La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetățenii străini au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate de ministerul de resort. (2) Aceeași condiție se impune și în cazul transferurilor studenților între instituțiile de învățământ superior acreditate care, potrivit legii, au dreptul să școlarizeze cetățeni străini.
   6. (1) Candidatul admis la mai multe universități poate studia la USV pe locuri finanțate prin granturi de studii, prin prezentarea dosarului cu actele în original. (2) Neprezentarea diplomei de bacalaureat / licență sau echivalentă acesteia în original, din vina exclusivă a candidatului admis, până inclusiv în ultima zi de înmatriculare, duce la pierderea locului finanțat prin granturi de studii.
   7. (1) Un candidat este declarat admis în urma înmatriculării, conform calendarului stabilit.
    (2) Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii şi instituţiile de învăţământ care le oferă.
    (3) Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare prin granturi de studii pentru un singur program de licenţă, pentru un singur program de master şi pentru un singur program de doctorat.
    (4) Candidatul declarat admis la mai multe facultăţi şi/sau mai multe programe de studii optează pentru programul de studii care va fi finanţat de la bugetul de stat prin depunerea la înmatriculare a diplomei/atestatului/adeverinţei de bacalaureat sau a diplomei/atestatului/adeverinţei ciclului de studii universitare anterior absolvit, după caz, în original, la facultatea şi pentru programul de studii pe care doreşte să-l urmeze, respectând termenul de depunere stabilit. Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenţi.
    (5) Universitatea asigură egalitate de şanse pentru persoanele cu handicap acordând sprijin adecvat persoanelor cu handicap, precum şi accesul acestora în instituţie.
   8. Dosarele candidaților respinși (sau ale celor care renunță la locul obținut prin admitere) vor fi restituite, fără perceperea unor taxe, în cel mult două zile lucrătoare, de la depunerea cererii.
   9. Absolvenții cu diplomă de licență ai învățământului superior particular au dreptul să urmeze un al doilea domeniu în instituțiile de învățământ superior de stat pe locurile finanțate prin granturi de studii, în urma concursului de admitere.
   10. Studenții care au obținut în perioada studiilor liceale distincții la olimpiadele școlare internaționale pot urma, la cerere, fără taxe de școlarizare, cursurile a două facultăți în instituții de învățământ superior de stat.
   11. Candidații care au obținut în perioada studiilor liceale distincții la olimpiadele școlare și/sau la alte concursuri naționale sau internaționale, pot fi admiși, fără taxe de școlarizare, la programul de studii conex domeniului / ariei curriculare a diplomei obținute, după analiza și aprobarea conducerii facultății solicitate.
   12. (1) Candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de ministerul de resort beneficiază de dreptul de a se înscrie la un program de studii de licenţă conex domeniului / ariei curriculare a diplomei obţinute, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget.
    (2) Admiterea acestor candidaţi la unul din programele de studii conex domeniului / ariei curriculare a diplomei obţinute este validată, din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor, de conducerea facultăţii care asigură şcolarizarea acelui program.
   13. (1) Cel puțin un loc fără taxă de școlarizare, în afara cifrei de școlarizare finanțate de la buget, poate fi acordat absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din centrele de plasament.
    (2) Admiterea acestor candidați la programele de studii este aprobată de conducerea facultății.
   14. (1)Candidații care au obținut Certificatul de agrementare în cadrul concursului „Student pentru 1 zi” vor fi scutiți de la plata taxei de înscriere în cadrul concursului de admitere.
    (2) Candidații care dețin certificatul de participare la concursul „Student pentru 1 zi” din anul curent beneficiază de reducerea taxei de înmatriculare la 50 de lei.
   15. Admiterea la studiile de licenţă pe locuri bugetate alocate pentru candidaţii care au absolvit licee situate în mediul rural se va face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, realizate pe baza criteriilor aplicate de fiecare facultate.
   16. Admiterea la studiile de licenţă/master pe locuri bugetate alocate pentru candidaţii de etnie rromă se va face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, realizate pe baza criteriilor aplicate de fiecare facultate.
   17. (1) Candidaţii pe locuri bugetate alocate pentru absolvenţii de licee situate în mediul rural şi pentru cei de etnie rromă se vor adresa cu cereri scrise la Rectorat, apoi vor depune dosarul cu actele necesare înscrierii la admitere, la facultatea solicitată.
     (2) Facultăţile vor comunica la rectorat mediile de admitere ale candidaţilor spre a fi întocmită lista finală de admitere a acestora.

   18. Candidaţi – etnici români

   19. (a) Admiterea la studiile de licenţă / masterat / doctorat a candidaţilor etnici români, care au diplomă de bacalaureat/licenţă/master obţinută, după caz, în România sau în străinătate, se va face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere, realizate pe baza criteriilor specifice fiecărei facultăţi / CSUD.
     (b) Candidaţii vor fi înmatriculaţi pe locurile finanţate prin granturi de studii sau pe locurile cu taxă;
    (c) Candidaţii sunt scutiţi de plata taxelor pentru înscriere la unul sau mai multe programe din cadrul unei singure facultăţi şi de taxa de înmatriculare pentru înmatricularea la un singur program de studii;
     (d) Candidaţii plătesc taxă de înscriere pentru înscrierea la fiecare altă facultate, conform Planului de taxe si tarife – ADMITERE aprobat de Senatul USV, precum şi taxă de înmatriculare în cazul în care se înmatriculează, la al doilea program de studiu din cadrul USV.
   20. Admiterea etnicilor români de pretutindeni este gestionata de Comisia pentru etnicii români formată, la nivel de universitate, din câte un reprezentant al fiecărei facultăţi, condusa de prorectorul de resort.
   21. Candidaţii etnici romani pot depune dosarele de înscriere
       (a) în centre de înscriere din Republica Moldova şi Ucraina (numai documente originale),
       (b) online sau
       (c) direct la USV (SRIAE).
   22. (a) Comisiile din centrele de înscriere organizate în Republica Moldova şi Ucraina vor prelua doar dosare cu acte în original şi/sau traduceri legalizate şi, acolo unde este cazul, documentul care certifică susţinerea probei de testare a cunoştinţelor şi capacităţilor cognitive.
    (b) Dosarele preluate de către reprezentanţii USV vor fi predate SRIAE spre a fi luate în evidenţă.
   23. Dosarele primite online, pe adresa electronică a Universităţii dedicata etnicilor romani, specificată pe pagina de admitere şi/sau prin intermediul MEN, vor fi luate în evidenţă de SRIAE. În eventualitatea primirii unor înscrieri la facultăți, secretarul de admitere pe facultate va transmite înscrierea pe adresa electronică dedicată etnicilor români, informând totodată candidatul. Responsabilul SRIAE este singurul care va confirma expeditorului primirea dosarului de înscriere.
   24. Reprezentanţii facultăţilor în Comisia pentru etnici români asigură:
      a. testarea cunoștințelor și capacităților cognitive (împreuna cu un reprezentant SRIAE) prin e-mail sau direct cu candidatul, acolo unde este cazul;
      b. verifică dosarul de înscriere precum şi autenticitatea diplomelor pe site-urile specificate de MEN;
      c. calculează media pentru fiecare program de studiu de la propria facultate la care candidatul s-a înscris,
      d. centralizează şi transmite comisiei pe facultate numele candidaţilor, opţiunile făcute, mediile de admitere.
   25. Reprezentanţii facultăţilor în Comisia pentru etnici români comunică secretarului cu admiterea pe universitate, în vederea publicării, Lista cu ierarhizarea candidaţilor înscrişi si declarați admiși, pe programe de studii.
   26. În vederea înmatriculării, candidaţii trebuie să confirme locul la programul de studiu pentru care optează, prin depunerea cererii de înmatriculare si a actelor în original.
   27. Regimul contestaţiilor este identic pentru candidaţii etnici români cu cel al candidaţilor români.
   28. Reprezentanţii facultăţilor în Comisia pentru etnici români comunică secretarului cu admiterea pe facultate situaţia candidaţilor înscrişi în vederea stabilirii locurilor disponibile.
   29. Reprezentanţii facultăţilor în Comisia pentru etnici români comunică secretarului cu admiterea pe universitate în vederea publicării:
    – Lista candidaţilor admiși care au confirmat locul si care au prezentat actele in original, pentru locurile cu finanţare de la buget;
    – Lista candidaţilor admiși care au confirmat locul si care au prezentat actele in original pentru locurile cu taxă;
   30. Dosarele cu actele în original vor fi transmise la sfârşitul sesiunii de admitere la facultatea la care candidatul se înmatriculează.
   31. Pe pagina web a USV se va specifica termenul limită de depunere a actelor în original (şi traducerilor legalizate, dacă este cazul) în vederea confirmării locului la programul la care candidatul a fost admis şi în vederea înmatriculării. Corespondenţa cu candidaţii se realizează de către reprezentantul facultăţii în comisia centrală.
   32. Dosarele candidaţilor care au optat pentru anul pregătitor de limba română se vor înregistra la facultatea în cadrul căreia funcţionează programul de studii pe care doreşte să-l urmeze candidatul, in viitorul an universitar celui pentru care a susținut admiterea. La finalul sesiunii de admitere, dosarele vor fi transmise la FLSC, unde vor fi păstrate pe durata efectuării anului pregătitor. Conducerile facultăţilor vor rezerva locurile respective în limita capacităţii de şcolarizare pentru anul universitar următor celui în care a fost admis candidatul respectiv.
  3.  

  4. Taxele de admitere

   1. (1) La forma de învățământ cu frecvență sunt alocate locuri de la buget (fără taxă) și locuri în regim cu taxă.
    (2) La forma de învățământ la distanță și cu frecvență redusă sunt alocate doar locuri în regim cu taxă. Prin excepție, Ministerul de resort poate aloca locuri fără taxă la doctoratul cu frecvență redusă.
   2. Taxele de admitere pentru ciclurile de studii universitare de licență, conversie profesională, master și doctorat sunt aprobate de Senatul USV și se postează pe site-ul Admitere USV.
   3. Scutiri de plata taxei de înscriere se acordă următoarelor categorii de candidaţi:
      a) orfanii de ambii părinţi, pentru candidaţii cu vârsta mai mică de 26 de ani;
      b) candidaţii proveniţi de la Casele de copii sau din plasament familial, pentru candidaţii cu vârsta mai mică de 26 de ani;
      c) copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat; d) candidaţii bolnavi de TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, sau candidaţii care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, cu handicap motoriu;
      e) candidaţii salariaţi ai USV şi copiii lor.
   4. (1) Reducerea cu 50% a taxei de înscriere se acordă pentru candidații cu vârsta mai mică de 26 de ani orfani de un părinte, cu ambii părinți șomeri sau cu alte situații speciale, pe baza documentelor justificative. (2) Personalul didactic activ beneficiază de o reducere a taxei de înscriere cu 50%. În acest scop, se va prezenta dovada de încadrare.
   5. Scutirea (reducerea) de plată a taxelor de înscriere la concurs se face numai pe baza actelor (dovezilor) prezentate de candidați, din care să rezulte că fac parte din una din categoriile enumerate anterior.
   6. Comisia de Admitere pe facultate / CSUD va decide cu privire la posibilitatea scutirii, respectiv a reducerii taxelor, în cazul candidaților provenind din familiile cu venituri mici, precum și a altor categorii care nu se regăsesc mai sus
   7. (1) Primirea dosarelor și efectuarea înscrierii vor avea loc numai dacă cererile-tip de înscriere sunt completate și codificate corect de candidați, dacă dosarele au toate actele prevăzute, iar candidații au dreptul de înscriere conform acestor acte.
    (2) Orice neclarități vor fi rezolvate de către președintele Comisiei de admitere pe facultate / CSUD.

  5. Înscrierea și înmatricularea candidaților

   1. (1) Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate/paşaportului.
    (2) Înscrierea se poate face, în numele candidatului, de către o altă persoană pe bază de procură notarială.
    (3) Înscrierea se poate face online în cazul candidaţilor etnici români.
   2. Documentele depuse la dosarul de admitere nu trebuie să prezinte ștersături, adăugiri, modificări și să aibă ștampila unității emitente în clar.
   3. Dosarul de înscriere la concursul de admitere pentru ciclul de licență trebuie să conțină:
    1. cerere de înscriere tip;
    2. diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau adeverinţă (pentru promoţia absolventă în anul concursului) în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat;
      b1. pentru candidaţii care se înscriu şi la o altă specializare în cadrul USV, la noua specializare la care doreşte să se înscrie, în locul diplomei de bacalaureat/adeverinţei de absolvire va anexa o copie certificată pentru conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan, la Facultatea unde a depus documentul original);
       b2. pentru candidaţii care s-au înscris şi la o altă instituţie de învăţământ superior şi nu pot prezenta originalul, este necesară depunerea unei copii legalizate a diplomei de bacalaureat.
    3. foaia matricolă pentru studiile liceale, în original;
    4. diploma de licență (diploma echivalentă acesteia) sau diploma de absolvire pentru absolvenții care doresc să urmeze un al doilea domeniu / program de studii sau să se înscrie pentru continuarea studiilor, în original;
    5. foaia matricolă de la facultate sau suplimentul de la diploma de licență, în original, absolvenții care doresc să urmeze un al doilea program de studii;
    6. 2 copii certificate pentru conformitate cu originalul a certificatului de naștere (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
    7. 2 copii certificate pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie, dacă este cazul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
    8. adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează un al doilea program de studii, cu precizarea numărului de semestre finanțate de la buget);
    9. adeverință medicală tip eliberată de medicul de familie sau cabinetele medicale ale unităților de învățământ preuniversitar și vizată de cabinetul medical al universității, dacă este cazul. Adeverințele care nu au consemnate eventuale tulburări în starea de sănătate pot fi depuse de candidați la dosarul de înscriere fără viza Cabinetului Medical Studențesc, cu excepția candidaților care se înscriu la Facultatea de Educație Fizică și Sport, programul de studii Educație Fizică și Sport (a se vedea punctul 5.4.4);
    10. cartea de identitate/pașaport – 2 copii;
    11. chitanța de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universității) sau acte doveditoare pentru scutirea de taxă (unde este cazul);
    12. 2 fotografii de 3 x 4 cm;
    13. dacă este cazul, documentul în original care atestă distincția obținută la faza națională sau internațională a unor olimpiade școlare; Certificatul de agrementare eliberat de USV în urma concursului „Student pentru 1 zi”; Adeverință de la federația de specialitate din care să rezulte că este campion național, european, mondial sau olimpic (pentru candidații care se înscriu la Facultatea de Educație Fizică și Sport).
    14. procură notarială, în cazul în care înscrierea se face de către o altă persoană, în numele candidatului.
   4. Candidații care se înscriu la concursul organizat pentru programul de studii Educație Fizică și Sport sunt obligați ca pentru documentele medicale să îndeplinească, suplimentar următoarele:
    1. adeverință medicală tip eliberată de medicul de familie cu mențiunea „Clinic sănătos. Apt pentru înscrierea la facultate”;
    2. electrocardiograma (ECG) efectuată și interpretată la un medic specialist cardiolog care să specifice „ECG (sau EKG) normală”.
    3. adeverința de la medicul de familie va fi adusă la Cabinetul medical studențesc nr. 1 (situat în incinta Căminului studențesc nr. 1) împreună cu actele medicale menționate mai sus și va fi vizată de medic cu mențiunea „Apt pentru examen de admitere la Facultatea de Educație Fizică și Sport”.
   5. Dosarul de înscriere la concursul de admitere pentru ciclul de masterat trebuie să conțină:
    1. cerere de înscriere tip;
    2. diploma de bacalaureat în original;
    3. diploma de absolvire a studiilor universitare de licență (ciclul I) sau a studiilor de lungă durată, după caz, ori adeverința de absolvire (pentru promoția absolventă în anul concursului) – în original și o copie a diplomei certificată pentru conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
    4.   c1. pentru candidații care se înscriu și la o altă specializare în cadrul USV, la noua specializare la care dorește să se înscrie, în locul diplomei de absolvire a studiilor universitare de licență sau a studiilor de lungă durată/ adeverinței de absolvire va anexa o copie certificată pentru conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan la facultatea unde a depus originalul);
       c2. pentru candidații care s-au înscris și la o altă instituție de învățământ superior și nu pot prezenta originalul, este necesară depunerea unei copii legalizate a diplomei de finalizare a studiilor universitare de licență.

    5. copie certificată pentru conformitate cu originalul a foii matricole/suplimentului la diplomă pentru studiile universitare de licență / lungă durată (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
    6. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de naștere (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
    7. cartea de identitate/pașaport – copie;
    8. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie, dacă este cazul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
    9. adeverință medicală tip eliberată de medicul de familie sau cabinetele medicale ale unităților de învățământ preuniversitar și vizată de cabinetul medical al universității, dacă este cazul. Adeverințele care nu au consemnate eventuale tulburări în starea de sănătate pot fi depuse de candidați la dosarul de înscriere fără viza Cabinetului Medical Studențesc;
    10. 2 fotografii de 3 x 4 cm;
    11. chitanța de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universității);
    12. procură notarială, în cazul în care înscrierea se face de către o altă persoană, în numele candidatului.
   6. Dosarul de înscriere la concursul de admitere pentru doctorat trebuie să conțină:
    1. cerere de înscriere tip;
    2. diploma de bacalaureat în original;
    3. diploma de licență sau echivalentul acesteia, cu anexele corespunzătoare (inclusiv foaia matricolă) în original;
    4. diploma de studii universitare de masterat cu anexa corespunzătoare (foaia matricolă) în original sau adeverința de absolvire (pentru promoția absolventă în anul concursului) – în original
    5. curriculum vitae;
    6. lista lucrărilor publicate;
    7. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de naștere (certificarea se face după original de către directorul IOSUD sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către directorul IOSUD);
    8. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie, dacă este cazul (certificarea se face după original de către directorul IOSUD sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către directorul IOSUD);
    9. certificatul de competență lingvistică USV / internațională (DALF, TOEFL, ZD, DELE);
    10. cartea de identitate/pașaport – copie;
    11. chitanță de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universității);
    12. procură notarială, în cazul în care înscrierea se face de către o altă persoană, în numele candidatului.
   7. Dosarul de înscriere la concursul de admitere pentru conversie profesională trebuie să conțină:
    1. cerere de înscriere tip;
    2. diplomă de bacalaureat, în original;
    3. diploma de absolvire a studiilor universitare de licență (ciclul I) sau a studiilor de lungă durată, după caz, ori adeverința de absolvire (pentru promoția absolventă în anul concursului; adeverința trebuie să conțină media anilor de studiu) – în original și pentru diplomă o copie certificată pentru conformitate cu originalul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
    4. foaia matricolă / suplimentul la diplomă, în original;
    5. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de naștere (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
    6. cartea de identitate/pașaport – copie; copie după buletinul de identitate
    7. copie certificată pentru conformitate cu originalul a certificatului de căsătorie, dacă este cazul (certificarea se face după original de către decan sau un membru al Comisiei de admitere desemnat de către decan);
    8. adeverință din care să rezulte calitatea de cadru didactic în învățământul preuniversitar;
    9. adeverință medicală tip eliberată de medicul de familie sau cabinetele medicale ale unităților de învățământ preuniversitar și vizată de cabinetul medical al universității, dacă este cazul. Adeverințele care nu au consemnate eventuale tulburări în starea de sănătate pot fi depuse de candidați la dosarul de înscriere fără viza Cabinetului Medical Studențesc;
    10. 2 fotografii de 3 x 4 cm;
    11. chitanță de plată a taxei de înscriere (eliberată de casieria universității);
   8. Zilnic, președintele Comisiei de admitere pe facultate verifică dosarele primite și asigură corectitudinea înscrierii, prin semnătură.
   9. De organizarea concursului de admitere pe domenii / programe de studiu răspund facultățile / CSUD.
   10. Orice sesizare a candidaților privind exactitatea datelor din aceste tabele se verifică imediat, corecturile efectuându-se direct pe listele afișate cu cel puțin o oră înainte de începerea primei probe.
  6. Stabilirea subiectelor pentru probele de concurs

   1. Subiectele pentru examenele scrise, probele practice și probele de aptitudini vocaționale de concurs se stabilesc ținându-se seama de următoarele criterii:
    1. să fie în strictă conformitate cu programa de Bacalaureat; din anul concursului.
    2. pentru disciplinele neincluse la bacalaureat să fie în strictă conformitate cu programa școlară parcursă de absolvenții de liceu promoția; din anul concursului.
    3. să asigure o cuprindere echilibrată a materiei și să poată fi rezolvate de un candidat cu pregătire bună, în limita timpului destinat fiecărei probe;
    4. să facă posibilă aprecierea obiectivă a pregătirii candidaților, a capacității lor de gândire și a aptitudinilor pentru specializarea aleasă.
   2. Subiectele probelor de concurs se stabilesc pe baza tematicilor afișate la avizierul și pe pagina web a facultății.
   3. Cunoștințele specifice domeniului de studiu de masterat se verifică prin probe scrise și/sau orale pe baza unei bibliografii cuprinzând lucrări de specialitate. Stabilirea bibliografiei și anunțarea acesteia la avizierul facultății și pe site-ul USV este de competența fiecărei facultăți care organizează programe de master.
   4. (1) Rezultatele probelor se trec direct cu cerneală albastră sau neagră în cataloagele alfabetice, sub controlul și verificarea președintelui comisiei pe facultate.
    (2) Eventualele corecturi în aceste cataloage se fac cu cerneală roșie.
   5. Greșelile constatate se corectează în memoria calculatorului. Pe calculator se calculează mediile finale ale concursului și se procedează la stabilirea rezultatului concursului.
   6. Cataloagele utilizate, ștampilate și înseriate înainte de concurs, se păstrează în arhivă în aceleași condiții ca și cataloagele și matricolele din timpul studiilor.
  7. Stabilirea și comunicarea rezultatelor

   1. Modul de verificare și notare este stabilit în criteriile specifice fiecărei facultăți. Baremurile de notare vor fi afișate odată cu rezultatele concursului de admitere.
   2. Media generală de admitere a fiecărui candidat, pentru toate ciclurile de studii universitare, indiferent de modul în care s-a desfășurat concursul de admitere, se calculează conform formulelor și criteriilor stabilite de fiecare facultate, fără rotunjire.
   3. Pentru studiile universitare de licență nu poate fi mai mică decât 5 (cinci).
   4. Media generală de admitere pentru studii universitare de master nu poate fi mai mică de 6 (șase).
   5. Pentru studiile universitare de doctorat, media de admitere va fi minimum 7 (șapte).
   6. Admiterea se face în ordinea descrescătoare a mediei generale, în limita numărului de locuri planificate pentru fiecare domeniu. În cazul mediilor egale pe ultimul loc, departajarea se face conform criteriilor specifice fiecărei facultăți / CSUD.
   7. Comunicarea rezultatelor ca urmare a concursului de admitere se va realiza pe:
    1. Liste provizorii, generate înainte de înmatriculare, care cuprind ierarhizarea candidaților
    2. Liste finale, generate după soluționarea contestațiilor și înmatriculare, care vor cuprinde rezultatele definitive și incontestabile:

     1. Lista candidaților admiși pentru locurile cu finanțare de la buget;
     2. Lista candidaților admiși pentru locurile cu taxă;
     3. Lista candidaților respinși.

   8. Candidații admiși cu taxă vor achita la înmatriculare și un avans din taxa de școlarizare și vor semna contractul de școlarizare.
   9. Locurile finanțate prin granturi de studii, care se eliberează din diverse motive, vor putea fi ocupate, în ordinea descrescătoare a mediilor.
   10. Candidații admiși la programele de licență pe un loc finațat prin granturi de studii (buget) se vor înmatricula simultan la programul de formare psihopedagogică Nivel I (zi), completând documentele aferente (cerere înmatriculare, contract de studii DSPP) la facultățile de profil.
   11. Zilnic, reprezentanții DSPP vor prelua de la comisiile de admitere ale facultăților documentele de înmatriculare la programul de formare psihopedagogică, pentru centralizare.
   12. Candidații admiși pe un loc cu taxă, care doresc să se califice pentru profesia didactică, se vor înscrie la Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic, în perioada programată.
  8.  

  9. Contestații

   1. Contestațiile cu privire la rezultatele examenului de admitere se depun la Comisia de admitere pe facultate la data și în intervalul orar specificate în Calendarul admiterii și se rezolvă de către o Comisie numită de decanul facultății sau, în cazul absenței acestuia, de prodecanul care îl suplinește. La probele orale și de aptitudini nu se admit contestații.
   2. (1) Validarea favorabilă a unei contestații atrage după sine recalcularea mediei generale a candidatului respectiv, precum și aducerea acestuia pe poziția corespunzătoare din lista generală de clasificare a candidaților, în ordinea mediilor.
    (2) După expirarea termenului de depunere și rezolvare a contestațiilor, rezultatele concursului de admitere se consideră definitive și nu mai pot fi modificate.
    (3) După stabilirea rezultatului final nu se admit contestații care au la bază necunoașterea metodologiei de admitere.
   3. Candidatul căruia i s-a admis contestația dobândește calitatea de student dacă obține media generală mai mare decât a ultimului candidat admis inițial. În cazul în care obține o medie egală cu a ultimului candidat admis inițial, se aplică criteriile de departajare specifice fiecărei facultăți / CSUD.
  10.  

  11. Dispoziții finale privind conținutul admiterii

   1. Orice modificare apărută în listele candidaților admiși trebuie obligatoriu afișată la loc vizibil.
   2. Rezultatele privind Admiterea la toate facultățile / CSUD pot fi obținute și de pe pagina web: www.admitere.usv.ro.
   3. Locurile rămase neocupate după cele două sesiuni de admitere se redistribuie de către Senatul universității în cadrul aceluiași ciclu de studii universitare.
   4. Înmatricularea candidaților declarați admiși în urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului. După aprobarea înmatriculării, studenții sunt înscriși în Registrul matricol unic (RMU) cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de școlarizare la specializarea/specializările/programul/programele de studii la care au fost admiși.

 6. DISPOZIȚII FINALE

  1. Aprobarea modificării prezentului regulament este de competența Senatului universitar.
  2. Prezentul regulament intră în vigoare din momentul aprobării în Senatul USV.
  3. Verificarea modului în care se aplică prezentul regulament se realizează de către Rector.
  4. Prezentul regulament abrogă ediția precedentă a Regulamentului.