Criterii Specifice Admitere 2017 – Facultatea de Educație Fizică și Sport

I.1. STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ – învățământ cu frecvență (IF), durata studiilor de 3 ani

            Pentru sesiunea de Admitere iulie și septembrie 2017, Facultatea de Educație Fizică și Sport organizează înscrieri pentru 4 programe de studii de licență, după cum urmează: STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

             
I.2.STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – învățământ cu frecvență (IF), durata studiilor de 2 ani
Pentru sesiunea de Admitere iulie și septembrie 2017, Facultatea de Educație Fizică și Sport organizează înscrieri pentru 2 programe de studii de master, după cum urmează: STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

**se activează numai în condițiile obținerii aprobărilor legale

IMPORTANT:

  • Pentru programele de studii de licență (IF) și masterat, numărul de locuri este provizoriu, până la aprobarea prin HG a cifrei de școlarizare și distribuirea prin OM a locurilor bugetate pe universități.
  • Se acordă burse sociale pentru toți solicitanții, conform Criteriilor de acordare a burselor, specifice facultății.

 

II. PROBE DE CONCURS:
                 
LICENȚĂ

1. Educaţie Fizică şi Sportivă

Proba I: probă sportivă/test motric
Proba II: media examenului de bacalaureat.

Proba sportivă poate fi aleasă din următoarele discipline: atletism, baschet, fotbal, gimnastică, handbal, lupte, înot, rugby, volei.
Media de admitere se calculează după formula:

Nota la proba sportivă  x 0,7 + Media examenului de bacalaureat  x 0,3= Medie admitere

sau

Nota la testul motric x 0,4 + Media examenului de bacalaureat x 0,6 = Medie admitere

Nota minimă a mediei finale de admitere este 5 (cinci).
Pentru departajarea candidaţilor cu medii egale, la studii de licenţă, se va ţine seama de următoarele criterii de departajare:

  • nota la proba de aptitudini;
  • media Bacaluareat;
  • nota la disciplina limba și literatura română (proba scrisă) de la examenul de bacalaureat.

Candidaţii care au obţinut în ultimii doi ani titlul de campion naţional la una din competiţiile organizate de federaţiile de specialitate, într-una din ramurile sportive prevăzute în ofertă, pentru studiile de licenţă, vor primi din oficiu nota maximă (zece) la proba respectivă.
Candidaţii din această categorie de mai sus se vor adresa cu cereri scrise, însoţite de actele necesare înscrierii la admitere. 
La proba practică, candidații vor obține punctaje transformate în note de la 1 la 10 (cu 2 zecimale), conform grilei de punctare pentru fiecare probă. Notele de la 1 la 4,99 reprezintă calificativul RESPINS, iar notele de la 5 la 10 reprezintă calificativul ADMIS. Notele candidaților declarați ADMIȘI vor fi luate în calculul mediei finale de admitere. În cazul neprezentării, abandonului, renunţării, întârzierii sau descalificării candidatului la proba practică, acesta va fi notat cu 0 (zero) puncte la proba respectivă şi va fi declarat respins.

Descrierea probelor de concurs se regăsește în Anexa 1, I. A.

Criterii specifice de admitere pentru etnicii români, absolvenți cu diplomă de bacalaureat din Republica Moldova

Pentru a fi declarați admiși, candidații pot susține examenul în două variante:
1. Participarea la susținerea probei practice și la înmatriculare în perioada prevăzută în Calendarul de admitere;
2. Susținerea probei practice și înmatricularea într-o singură zi, în perioada prevăzută pentru înmatriculări, condiția fiind să se încadreze în numărul maxim de locuri alocat etnicilor români : 7 locuri la Educație Fizică și Sport, 6 locuri la Kinetoterapie și Motricitate Sportivă; câte 5 locuri la programele de masterat.

2. Kinetoterapie şi Motricitate Specială

      Proba I: test de aptitudini fizice/kinetoterapie
      Proba II: media examenului de bacalaureat

Media de admitere se calculează după formula:

Media examenului de bacalaureat x 0,75 + Nota obţinută la testul de aptitudini fizice / kinetoterapie x 0,25  = Medie admitere

     
Nota minimă a mediei finale de admitere este 5 (cinci)

  Pentru departajarea candidaţilor cu medii egale, se va ţine seama de următoarele criterii de departajare:
– media Bacalaureat;
– timpul obţinut la testul de aptitudini fizice / kinetoterapie;
– media la Limba si literatura română obţinută la Bacalaureat.

La proba practică, candidații vor obține punctaje transformate în note de la 1 la 10 (cu 2 zecimale), conform grilei de punctare. Notele de la 1 la 4,99 reprezintă calificativul RESPINS, iar notele de la 5 la 10 reprezintă calificativul ADMIS. Notele candidaților declarați ADMIȘI vor fi luate în calculul mediei finale de admitere. În cazul neprezentării, abandonului, renunţării, întârzierii sau descalificării candidatului la proba practică, acesta va fi notat cu 0 (zero) puncte la proba respectivă şi va fi declarat respins.

Descrierea testului de aptitudini fizice/kinetoterapie se regăsește în Anexa 1, I.A

Criterii specifice de admitere pentru etnicii români, absolvenți cu diplomă de bacalaureat din Republica Moldova

Pentru a fi declarați admiși, candidații pot susține examenul în două variante:
1. Participarea la susținerea probei practice și la înmatriculare în perioada prevăzută în Calendarul de admitere;
2. Susținerea probei practice și înmatricularea într-o singură zi, în perioada prevăzută pentru înmatriculări, condiția fiind să se încadreze în numărul maxim de locuri alocat etnicilor români : 7 locuri la Educație Fizică și Sport, 6 locuri la Kinetoterapie și Motricitate Sportivă; câte 5 locuri la programele de masterat.

3.Balneofiziokinetoterapie și recuperare
4.Nutriție și dietetică

 Pentru programele de studiu Balneofiziokinetoterapie și recuperare și Nutriție și Dietetică admiterea constă în două probe:
      Proba I: test grilă
      Proba II: media examenului de bacalaureat

Pentru Proba I se susține un test grilă la alegere la una dintre disciplinele: Biologie clasa a XI-a, Chimie organică sau Chimie anorganică, conform tematicii și bibliografiei, din Anexa 1, I.B.

Media de admitere se calculează după formula:

Nota la testul grilă x 0,50 + Media examenului de bacalaureat x 0,50   = Medie admitere

 Fiecare răspuns corect al testului grilă va fi punctat cu 1 punct. Punctajul final al testului va fi convertit în notă finală, conform următoarei formule:
Nota = 1 + 9 x (puncte primite/punctaj maxim)

În seara dinaintea admiterii, Comisia de elaborare a testelor elaborează testele grilă în cinci variante pentru fiecare disciplină. Fiecare test va cuprinde minimum șaptezeci de întrebări cu cinci variante de răspuns, dintre care un singur răspuns corect.   Înainte cu două ore, faţă de ora de concurs anunţată, se trage la sorţi testul pentru concurs. La tragerea la sorţi participă membrii comisiei de elaborare a testelor și președintele comisiei de admitere pe facultate.
Testele grilă se multiplică într-un număr de exemplare egal cu numărul candidaţilor. Multiplicarea testului se face în prezenţa persoanelor care au făcut tragerea la sorţi. În funcţie de numărul de săli şi de numărul de candidaţi din săli se introduc în plicuri copii ale testelor. Plicurile se sigilează în prezenţa preşedintelui comisie de admitere. Aceste proceduri se desfăşoară în spaţii închise, special amenajate şi strict supravegheate de către comisia de admitere.
Proba scrisă se va desfăşura conform programului afişat, în ziua, la ora şi în intervalul de timp stabilit. Durata examenului de admitere este de trei ore.
Intrarea în sălile de concurs a candidaţilor se va face cu cel mult o jumătate de oră înainte de începerea examenului. Fiecare sală va avea afişate pe uşă numele candidaţilor.
Şeful echipei de supraveghere va verifica identitatea fiecărui candidat pe baza actului de identitate şi a legitimaţiei de concurs. Se verifică şi dacă se respectă locul alocat candidatului.
 Cu 5 minute înainte de începerea concursului, preşedintele comisiei de admitere va distribui plicurile în toate sălile în care se desfăşoară concursul.
Plicurile cu subiecte se deschid la aceeaşi oră în toate sălile.
După epuizarea timpului de concurs, lucrările sunt colectate şi predate șefului echipei de supraveghere. Candidaţii vor preda lucrarea şi vor semna de predare.
Se procedează la corectarea testelor. Corectarea lucrărilor de concurs se realizează imediat după finalizarea probei scrise, de către două cadre diactice, în sala de concurs, în prezenţa candidatului şi a unui martor din randul candidaţilor. Întrebările la care nu s-a răspuns se vor bara cu culoare roşie. Fiecare lucrare este verificată prin scanare computerizată. După consemnarea notei, pe lucrare vor semna cele doua cadre didactice, candidatul si martorul. Lucrările cu notele consemnate vor fi semnate de preşedintele comisiei de admitere.
Secretarul comisiei de admitere întocmeşte cataloagele, consemnând pentru fiecare candidat nota de pe lucrare, fără rotunjire, cu două zecimale. Cataloagele vor fi semnate de către membrii comisiei de corectură şi preşedintele acesteia.
Calculul mediei finale, în vederea clasificării, se va efectua astfel:
50 % nota la testul grilă,
50 % media la bacalaureat
În cazul existenţei mai multor candidaţi cu medie egală cu cea a ultimului loc repartizat, se apelează la criterii de departajare, după cum urmează:
– Criteriul I – nota la testul grilă,
– Criteriul II – media generală a anilor de studiu din liceu,
– Criteriul III – media de la bacalaureat.
Candidaţii sunt declaraţi admişi, în limita locurilor disponibile, dacă au obţinut media finală egală sau mai mare decât 5,00 (cinci).
Secretarul de admitere întocmeşte listele cu candidaţii declaraţi admişi, în ordinea descrescătoare a mediilor finale obţinute şi le verifică.
Locurile se vor ocupa începând cu cele fără taxă (finanţate prin granturi de studii) şi continuând cu cele cu taxă, strict în ordinea descrescătoare a mediei finale, calculată conform prezentei metodologii.
 * Candidații care au obținut media finală de admitere minim 5,00 (cinci) și nu au ocupat un loc la specializarea aleasă, pot opta pentru ocuparea unui loc la cea de-a doua specializare aleasă, în limita locurilor rămase disponibile.
După epuizarea timpului de concurs, lucrările sunt colectate şi predate șefului echipei de supraveghere. Candidaţii vor preda lucrarea şi vor semna de predare.
Se procedează la corectarea testelor. Corectarea lucrărilor de concurs se realizează imediat după finalizarea probei scrise, de către două cadre diactice, în sala de concurs, în prezenţa candidatului şi a unui martor din randul candidaţilor. Întrebările la care nu s-a răspuns se vor bara cu culoare roşie. Fiecare lucrare este verificată prin scanare computerizată. După consemnarea notei, pe lucrare vor semna cele doua cadre didactice, candidatul si martorul. Lucrările cu notele consemnate vor fi semnate de preşedintele comisiei de admitere.
Secretarul comisiei de admitere întocmeşte cataloagele, consemnând pentru fiecare candidat nota de pe lucrare, fără rotunjire, cu două zecimale. Cataloagele vor fi semnate de către membrii comisiei de corectură şi preşedintele acesteia.

MASTERAT

  • Educaţie Fizică Şcolară şi Activităţi Extracurriculare

Proba I: interviu privind testarea cunoştinţelor şi a capacităţilor cognitive – 20% din media de admitere
Proba II: media examenului de licență – 80% din media de admitere

  • Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală

Proba I: interviu privind testarea cunoştinţelor teoretice și practice specifice kinetoterapiei – 20% din media de admitere
Proba II: media examenului de licență – 80% din media de admitere

            Proba de interviu pentru programele de masterat va avea loc în ziua înscrierii candidatului, nota comunicându-se în aceeaşi zi.
La medii egale pentru ultimul admis, criteriile de departajare vor fi:

  • Nota la proba 1, de la examenul de licenţă;
  • Media ponderată a anilor de studiu de licență.
Criterii specifice de admitere pentru etnicii români, absolvenți cu diplomă de licență din Republica Moldova
Pentru a fi declarați admiși, candidații pot susține examenul în două variante:
1. Participarea la susținerea probei practice și la înmatriculare în perioada prevăzută în Calendarul de admitere;
2. Susținerea probei practice și înmatricularea într-o singură zi, în perioada prevăzută pentru înmatriculări, condiția fiind să se încadreze în numărul maxim de locuri alocat etnicilor români : 7 locuri la Educație Fizică și Sport, 6 locuri la Kinetoterapie și Motricitate Sportivă; câte 5 locuri la programele de masterat.

III. CALENDAR ADMITERE 2017
SESIUNEA IULIE 2017
Înscrieri /   interviul pentru studii de master se desfășoară în ziua înscrierii candidatului
10-19 iulie – DSDU*
10-20 iulie – DEFS *
(fără sâmbătă şi duminică)
Probe (pentru studii de licență)
20 iulie – DSDU
21 iulie – DEFS
Afişare rezultate
20 iulie – DSDU
21 iulie – DEFS
Depunere contestaţii
20 iulie – DSDU
22 iulie – DEFS
Afişare rezultate contestaţii
20 iulie – DSDU
22 iulie – DEFS
Înmatriculări
24-28 iulie
Afişare rezultate finale
31 iulie

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017
Înscrieri /   interviul pentru studii de master se desfășoară în ziua înscrierii candidatului
6-13 septembrie
(fără sâmbătă şi duminică)
Probe (pentru studii de licență)
14 septembrie DSDU+DEFS
Afişare rezultate
14 septembrie
Depunere contestaţii
15 septembrie
Afişare rezultate contestaţii
15 septembrie
Înmatriculări
18-20 septembrie
Afişare rezultate finale
20 septembrie
*DSDU – programe de studiu – Nutriție și dietetică, Balneofiziokinetoterapie și recuperare
DEFS – programe de studiu – Educație fizică și sportivă, Kinetoterapie și motricitate specială, Educație fizică școlară și activități extracurriculare, Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală

 

IV. TAXE

 

DENUMIRE

 

 

Taxă şcolarizare (lei)

FACULTATEA

DOMENIU/PROGRAM DE STUDIU

I

II

III

 

 

 

 

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

 

LICENŢĂ

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ

2800

2800

2800

 

KINETOTERAPIE ŞI MOTRICITATE SPECIALĂ

2900

3000

3000

 

BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE

3700

4000

4000

 

NUTRIȚIE ȘI DIETETICĂ

3400

4000

4000

 

MASTERAT

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘCOLARĂ ȘI ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE

3000

3000

 

KINETOPROFILAXIE, RECUPERARE ȘI MODELARE CORPORALĂ *

3000

3000

 

 

*se activează numai în condițiile obținerii aprobărilor legale

 

 

 

 

 

Facultatea

Taxa înscriere (lei)

licenţă

masterat

Educaţie Fizică şi Sport

125   lei pentru fiecare program de studiu

125   lei pentru fiecare program de studiu

Departamentul de Sănătate şi Dezvoltare Umană

125   lei pentru fiecare program de studiu

 –

 

 

Taxa înmatriculare
licenţă, masterat, doctorat

Avans
din taxa de scolarizare la înmatriculare

 

125 lei

 

350 lei

 

Anexa 1 I.A Anexa 1 I.B